partnerji projekta


Združenje za trajnostno gospodarstvo KÖVET, ustanovljeno oktobra 1995, je neprofitna, nevladna organizacija s statusom javnega pomena. KÖVET spodbuja okoljsko ozaveščen menedžment podjetij in družbeno odgovornosti podjetij. Trenutno je v KÖVET včlanjenih 108 podjetij več kot 20 neprofitnih organizacij. Operativne naloge izvaja 9 zaposlenih v Sekretariatu.
 
KÖVET ponuja storitve in organizira praktične programe za razširjanje informacij in orodij za zelene poslovne in pisarniške prakse. Primarne dejavnosti KÖVET so tudi usposabljanje, demonstracijski projekti, vodiči, dogodki, zbiranje in razpošiljanje okoljske, delo z mediji ter izvajanje domačih in mednarodnih programov. KÖVET je pionir madžarskih zelenih pisarniških programov. Organizacija je pobudnik poklicnega usposabljanje za zeleno pisarno, konkurence med podjetji na tem področju in nacionalne razstave zelene pisarne.

Vloga v projektu:

 • Vodenje celotnega projekta.
 • Vodenje DP 1,3,5.
 • Sodelovanje pri uvodnem raziskovanju in pripravi materiala za usposabljanja.
 • Organizacija delavnice za mentorje.
 • Organizacija in izvedba testnih treningov na Madžarskem.
 • Zbiranje povratnih informacij mentorjev ter drugih udeležencev ter omogočanje kroženja teh informacij med ostalimi projektnimi partnerji.
 • Organizacija projektnih sestankov, olajšanje notranje komunikacije, spoštovanje rokov in reševanje problemov.
 • Izdelava poročil.
 • Nadzor financ.
 • Aktivno sodelovanje na sestankih Q & A.
 • Prispevek k razvoju spletnih vsebin, prilagoditev in prevod spletne strani in materialov v madžarščino.
 • Organizacija novinarske konference na Madžarskem.
 • Priprava seznama deležnikov na Madžarskem.
 • Prispevek k oblikovanju sporočil za javnost in pošiljanje teh sporočil.

 

 

 

Groupe One je neprofitna organizacija na področju trajnostnega razvoja na regionalni, državni in mednarodni ravni. Leta 1997 jo je ustanovila skupina ekonomistov, ki je želela prispevati h globalni ekonomiji ob upoštevanju načel človekovih pravic in trajnostnega razvoja. Njeni področji delovanja sta v glavnem družbena odgovornost podjetij in spodbujanje sprejemanja strategij trajnostnega razvoja pri podjetjih z izobraževanjem, informiranjem in svetovanjem. Groupe One se posveča tudi problemom gospodarskega in družbenega napredka, predvsem spodbuja gospodarski napredek depriviligiranih regij s spodbudami revitalizacije gospodarstva in ustvarjanjem politik. Organizacija ima tudi obsežne izkušnje pri pripravljanju seminarjev, konferenc, publikacij, izobraževanj, svetovanja, ustvarjanja politik, vodenja poslovnega centra, ocenjevanja in nadzora.

Vloga v projektu:

 

 • Sodelovanje pri uvodnem raziskovanju in pripravi materiala za usposabljanja, še posebej pri poglavju ekološkega odtisa.
 • Sodelovanje v delavnicah za mentorje in razvoj Kalkulatorja ekološkega odtisa.
 • Aktivno sodelovanje na projektnih sestankih.
 •  Prispevek k razvoju spletnih vsebin.
 •  Prispevek pri razširjanju in uporabi rezultatov.


 

 

SEI Talinn je bil ustanovljen leta 1992 kot eden od centrov globalne mreže SEI. SEI je neodvisen mednarodni raziskovalni institut, ki se ukvarja s trajnostnim razvojem in okoljskimi problemi z namenom razjasniti zahteve, politike in strategije za prehod k trajnostnemu razvoju. SEI Talinn izpolnjuje cilje SEI na področju Baltskih držav ter Srednje in Vzhodne Evrope. Osredotoča na metode ocenjevanja trajnostnega razvoja, zaščito okolja, ohranjanje narave, analizira tržne instrumente in politike povezane z okoljem. Deluje tudi na področju analiz menedžmenta, energijske učinkovitosti in povečevanja kapacitet na vseh naštetih področjih v regiji. SEI Talinn velja za najpomembnejšo estonsko organizacijo na področju trajnostnega razvoja. Organizacija svetuje lokalnim in nacionalnim oblikovalcem politik in pripravlja publikacije, raziskave, izobraževanja, konference, seminarje in delavnice. Cilj organizacije je podpreti sprejemanje odločitev in napredek pri trajnostnem razvoju.

 Vloga v projektu:

 

 • Sodelovanje pri raziskavah in razvoju materialov za usposabljanja (glavno področje – ravnanje z odpadki v pisarnah).
 • Razširjanje aktivnosti projekta in rezultatov na ravni države in EU.
 • Spodbujanje dobrih praks.
 • Organizacija nacionalnih delavnic za vodje pisarn in mentorstvo za udeležence v pol leta trajajoči fazi prehoda v okolju prijazno pisarno.
 • Zagotavljanje poklicnega usposabljanja za vzpostavitev 10 do 15 zelenih pisarn po državi.
 • Aktivno sodelovanje na sestankih Q&A.
 • Prispevek k vsebini spletne strani, prilagajanje in prevajanje spletne strani v estonski jezik.
 • Priprava seznama deležnikov v Estoniji.
 • Sodelovanje pri pripravi in pošiljanju sporočil za medije.

 

 

TIME fundacija (Bolgarija) je bila ustanovljena leta 1994. Njeno področje delovanja je spodbujanje trajnostnega razvoja skozi učinkovito vodenje in uprabo naravnih surovin, usklajevanje delovanja vseh javnih sektorjev in podpora demokratičnemu sprejemanju odločitev. Organizacija razširja informacije in znanje, se ukvarja z okoljskim menedžmentom, izobraževanjem za trajnostni razvoj, delom na področju politik, izobraževanjem, ustvarjanjem partnerstev in mehanizmov mreženja, podpiranjem družbenih iniciativ in zbiranjem finančnih sredstev. V zadnjih letih je fundacija TIME pridobila veliko izkušenj pri delu z gospodarskimi organizacijami in lokalnimi oblastmi ter pri zagotavljanju informacij in tehnične pomoči pri uveljavitvi okoljske zakonodaje s posebno pozornostjo na sheme ravnanja z okoljem ter sheme certificiranja in označevanja. Fundacija TIME je ključna za številne mednarodne pobude, trenutno pa si prizadeva pridobiti certifikat EMAS.

Vloga v projektu:

 

 • Sodelovanje pri razvijanju predloga projekta.
 • Razširjanje aktivnosti projekta na državni ravni.
 • Spodbujanje dobrih praks.
 • Organizacija usposabljanj  in sodelovanje na mednarodnih delavnicah za mentorje.
 • Koordiniranje in organizacija usposabljanj za ciljne skupine v Bolgariji.
 • Sodelovanje pri sestankih Q&A.
 • Prispevek k vsebini spletne strani, prilagajanje in prevajanje spletne strani v bolgarski jezik.
 • Organiziranje tiskovnih konferenc v Bolgariji.
 • Priprava seznama deležnikov v Bolgariji.
 • Sodelovanje pri pripravi in pošiljanju sporočil za medije.

 

 

 

 

Eco Trend Association (Romunija) je bila ustanovljena leta 2006 z glavnim ciljem ohraniti okoljsko dediščino v skladu s kriteriji trajnostnega razvoja in spodbujati trajnostni razvoj na lokalni in regionalni ravni. Organizacija je bila udeležena tudi v nekaterih projektih Eco-Business Programme pod okriljem Romanian Environmental Partnership Foundation. Vsi člani organizacije Eco Trend so sodelovali v seminarjih okoljskega ozaveščanja, projektih eco mappinga, izračunavanju in oblikovanju okoljskih oznak in revizij. Dva sodelavca sta bila udeležena pri projektu EMAS Easy ter projektih Evropske komisije (The Name and Fame Project, First Green Steps Project).Vsi člani organizacije so okoljski inženirji in menedžerji.

Vloga v projektu:

 • Sodelovanje pri oblikovanju predloga projekta.
 • Vodja WP7 (uporaba rezultatov).
 • Prilagajanje in prevajanje spletne strani v romunski jezik.
 • Razširjanje aktivnosti projekta na državni ravni.
 • Spodbujanje dobrih praks.
 • Organizacija usposabljanj in sodelovanje na mednarodnih delavnicah za mentorje.
 • Koordinacija in organizacija usposabljanj za ciljne skupine v Romuniji.
 • Zagotavljanje poklicnega usposabljanja za vzpostavitev 10 do 15 zelenih pisarn po državi.
 • Organizacija tiskovne konference v Romuniji.
 • Priprava seznama deležnikov za Romunijo.
 • Sodelovanje pri pripravi in pošiljanju sporočil za medije.

 

 

 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (Slovenija), je bila ustanovljena oktobra 1994 za podporo izvajanju mednarodno sprejetih načel trajnostnega razvoja. Poslanstvo Umanotere se izvaja v okviru sodelovanja pri oblikovanju politik, neodvisnega spremljanja vladnih aktivnosti, posredovanja informacij, usposabljanja in ozaveščanja. Čeprav Umanotera deluje predvsem na nacionalni ravni, je leta 2007 začela s programom zelene pisarne za delo s podjetji in javnimi ustanovami za spodbujanje okolju prijaznih postopkov v pisarnah. Program sestavljajo svetovanje, usposabljanje, zbirka podatkov o okolju prijaznih izdelkov in storitev ter sistema certificiranja (v fazi razvoja). Pilotni projekti vključujejo izračune ogljičnega odtisa in uporabo EMAS Easy metodologije.

Vloga v projektu:

 • Vodja DP4 (izobraževalne podporne dejavnosti).
 • Udeležba v začetnih raziskavah in oblikovanju učnega gradiva (glavna tema: podatkovne baze za pisarniško opremo, certificiranje zelene pisarne).
 • Prispevek k razvoju spletnih vsebin, prilagoditev in prevod spletne strani in materialov v slovenščino.
 • Razširjanje in uporaba projektnih aktivnosti in rezultatov na nacionalni ravni.
 • Spodbujanje dobrih praks.
 • Organizacija nacionalnih delavnic za vodje pisarn in mentorstvo za udeležence v pol leta trajajoči fazi prehoda v okolju prijazno pisarno.
 • Zagotavljanje poklicnega usposabljanja za vzpostavitev 10-15 zelenih pisarn po vsej državi.
 • Aktivno sodelovanje v sestankih  Q & A.
 • Organizacija novinarske konference v Sloveniji.
 • Priprava seznama deležnikov v Sloveniji.
 • Prispevek k oblikovanju sporočil za javnost in pošiljanje teh sporočil.
   

 

 

 

21 Solutions je svetovalna hiša s sedežem v Bruslju, ki je nastala leta 2008 kot hčerinska organizacija Eco-Conseil Entreprise, podjetja z 10 let izkušenj na področju trajnostnega razvoja in ravnanja z okoljem. 21 Solutions združuje izkušnje petih strokovnjakov na področju eko-svetovanja, ravnanja z okoljem in trajnostnega razvoja. Podpira projekte, katerih cilj je doseči bolj socialno vključujoč pristop k trajnostnemu razvoju ter pomaga javnemu in zasebnemu sektorju v tem procesu, kar zajema področja trajnostnega razvoja, lokalne Agende 21, EMAS/ISO14001, zelene gradnje, trajnostne arhitekturo in biotske raznovrstnosti . 21 Solutions se zavzema za praktični pristop z močnim poudarkom na komunikaciji in usposabljanju ter zagotavlja dolgoročen vpliv svojega dela.

Vloga v projektu:

 • Prispevati k razvoju osnovnega orodja za usposabljanje za zelene pisarne in ostalih materialov.
 • Podpora za ozaveščanje o rezultatih projekta v Belgiji in na evropski ravni.
 • Organizacija nacionalnega dogodka v Bruslju.
 • Podpora Követ za organizacijo evropske konference ob koncu projekta.
 • Prispevati k širitvi mreže prek svojih evropskih, nacionalnih in lokalnih stikov.

 Zagotoviti lokalna usposabljanja in mentorstva za ciljne skupine v bruseljski in valonski regiji prek omrežij:
a) valonske zveze lokalnih organov (UVCW): velik del 262 valonskih lokalnih skupnosti skuša izvajati sistem ravnanja z okoljem. lokalne oblasti poskušajo izvajati okoljsko strategijo upravljanja. Usposabljanja zelene pisarne jih lahko pri tem podprejo; 
b) belgijskega združenja Eko svetovalcev (ABECE): mreža 300 okoljskih strokovnjakov, ki delujejo v obeh regijah;  
c) ministrstva za okolje: oddelek za regionalni okoljski znak  Eco-Dynamiques  potrebuje orodja za usposabljanje in gradiva za podporo kandidatom iz storitvenega sektorja (pisarne) za izvajanje zahtev Eco-Dynamiques. Usposabljanja zelene pisarne bodo podprla prihodnje kandidate za pridobitev tega znaka.
 

 

 

Eco-Counselling Enterprise (ECE, Belgija) je vseevropska kooperativna mreža za trajnostni menedžment s poudarkom na okoljskih vprašanjih. Danes je ECE sposoben ponuditi skupno strokovno znanje 25 svetovalcev na področju sistemov ravnanja z okoljem (EMS / ISO 14001) in sistema EMAS za pospeševanje strategij trajnostnega razvoja. Čeprav je ECE večinoma deloval v 10 evropskih državah, je povezan z mrežami v drugih regijah, kar mu omogoča, da ponuja resnično globalno perspektivo. ECE uporablja Eco-Mapping in EMAS Easy/ISO14001 za izvajanje sistemov ravnanja z okoljem za mikropodjetja ter javni in storitveni sektor v Evropi in v državah v razvoju. ECE je odgovoren za različne programe izobraževanja in usposabljanja o standardih ravnanja z okoljem za svetovalce v Evropi.

ECE je z delom v projektu EGO končal 1. februarja 2012.

Vloga v projektu:

 

 • Vodja DP2 (dobre prakse).
 • Udeležba v začetnih raziskavah in oblikovanju učnega gradiva (glavna tema: sistem menedžmenta za pisarne s pristopom korak-po-korak ).
 • Razširjanje in uporaba projektnih aktivnosti in rezultatov na nacionalni ravni.

 

 

 


Vstop

E-pošta:

Geslo:

OK