Načela EGO


Da bi postali Evropska Zelena pisarna, je treba slediti določenim načelom. Načela EGO se delijo na tista, ki so povezana z menedžmentom in tista, ki so povezana z izvedbo. Načela EGO so navedena spodaj.

Načela menedžmenta
Okoljska zaveza in politika
Vodstvo se vidno in jasno zaveže, da ga zanima okoljska uspešnost organizacije, in da podpira okoljske ukrepe v pisarni. Pisarna mora imeti dokumentirano izjavo o okoljski politiki, ki jo je odobrilo najvišje vodstvo.
Okoljski cilji in akcijski načrt
Pisarna mora izbrati pomembna okoljska področja (okoljski vidiki / vplivi) ob upoštevanju posebnih značilnosti delovanja pisarne. Na podlagi teh podatkov mora določiti okoljske cilje in razviti jasen okoljski akcijski načrt. Okoljski cilji in akcijski načrt morajo jasno določiti, kako se bo okoljska uspešnost v prihodnje nenehno izboljševala in razvijala.
Vodja in ekipa zelene pisarne
Pisarna mora izbrati člane ekipe izmed osebja in vodjo izvajanja zelenih dejavnosti.
Dvig okoljske ozaveščenosti zaposlenih
Vsi zaposleni v pisarni se morajo zavedati postavljenih ciljev, sistema menedžmenta in ravnanja, ki se v pisarni spodbuja in podpira. Osebje je potrebno izobraziti, usposobiti in voditi tako, da vedo, kateri praktični ukrepi se nanašajo na njihovo delovno mesto oz. funkcijo.
Nadzor in spremljanje napredka
Pisarna mora redno spremljati in preverjati izpolnjevanje okoljskih ciljev in akcijskega načrta za okoljsko uspešnost. Opredeliti mora ključne kazalce za svoje dejavnosti, ki pomembno vplivajo na okolje, in jih redno spremljati.
 
Načela izvajanja
Zeleno naročanje
Pisarna mora določiti kriterije in postopke za zelena naročila pri naročanju pisarniškega materiala in storitev.
Izboljšanje energijske učinkovitosti
Pisarna mora določiti ukrepe za varčevanje z energijo in dokazati izvajanje ukrepov energijske učinkovitosti.
Zmanjšanje porabe naravnih virov in pisarniškega materiala
Pisarna mora določiti ukrepe za zmanjšanje porabe naravnih virov in pisarniškega materiala, prilagojene značilnostim pisarne.
Zmanjšanje odpadkov in ločevanje
Pisarna mora določiti ukrepe za zmanjševanje količine odpadkov in ločevanje odpadkov na izvoru, ki omogočajo visoko stopnjo predelave in skladnost z nacionalnimi predpisi.
Trajnostni transport in mobilnost
Pisarna mora določiti ukrepe za zmanjšanje vplivov transporta in spodbujanje trajnostne mobilnosti.
Ustvarjanje zdravega pisarniškega okolja
Pisarna mora vzpostaviti ukrepe za oblikovanje in spodbujanje zdravega in družbeno odgovornega delovnega okolja (vključno z izdelavo redne ocene tveganja delovnih mest).

Vstop

E-pošta:

Geslo:

OK