Projekti partnerid


Jätkusuutlikkuse Assotsiatsioon KÖVET on 1995. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada keskkonnateadlikku ärijuhtimist ning ettevõtte ühiskondlikku vastutust.  Hetkel kuulub organisatsiooni 108 ettevõtet ning üle 20 mittetulundusühingu. Operatiivülesannete eest on vastutavad KÖVET'-i sekretariaati kuuluvad 9 täiskohaga töötajat. Organisatsioon pakub keskkonnaalast konsultatsiooniteenust ning korraldab erinevaid koolitusi ja seminare, et levitada keskkonnahoidliku äri- ja kontoritegevuse edendamiseks suunatud informatsiooni ning töövahendeid. KÖVET'i põhitegevuste alla kuuluvad koolituste ja ürituste korraldamine, näidisprojektide läbiviimine, juhendmaterjalide koostamine, keskkonnajuhtimisalase kirjanduse kogumine ja levitamine ning kohalike ja rahvusvaheliste programmide läbiviimine. KÖVET on ka Ungari Rohelise Kontori programmi algataja ning eestvedaja. Organisatsioon on välja töötanud Rohelise Kontori koolituskava, kontorite vahelise võistluse ning üleriigilise Rohelise Kontori näituse.

KÖVET’i roll projektis:

 • Üleüldine õiguslik, lepinguline, finants- ja administratiivne juhtimine; 
 • Osalemine alguuringus ning koolitusmaterjalide väljatöötamine;
 • Koolitajate koolitamine;
 • Koolitajate koolitajatelt ning teistelt osalejatelt tagasiside kogumine ja levitamine;
 • Projektikoosolekute organiseerimine, teabevahetuse hõlbustamine, jooksvate probleemide lahendamine jms;
 • Projektiaruannete kirjutamine;  
 • Finantsressursside majandamine;
 • Panustamine Rohelise Kontori veebilehe väljaarendamisse ja uuendamisse;
 • Pressikonverentside korraldamine Ungaris;
 • Pressiteadete kirjutamine Ungaris.

 

 

Group One on mittetulundusühing, mis tegeleb jätkusuutliku arengu edendamisega nii regionaalsel, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Organisatsiooni asutas 1997. aastal grupp majandusteadlasi, kes soovisid panustada globaalsesse majandusarengusse suurema lugupidamisega inimõiguste ning jätkusuutliku arengu suhtes. Group One´i peamised tegevusvaldkonnad on ettevõtte ühiskondliku vastutuse edendamine ja ühiste jätkusuutlike strateegiate vastuvõtmiste edendamine koolituste, teabe edastamise ning konsultatsioonide kaudu. Group One keskendub ka majanduse ja sotsiaalse arengu probleemidele panustades vaesemate regioonide majandusarengusse läbi poliitika kujundamise ning algatuste majanduse taaselustamiseks. Organisatsioonil on ulatuslik kogemus järgmistes valdkondades: seminaride/konverentside organiseerimine, väljaannete kirjutamine, koolitused, konsultatsioonid, poliitika kujundamine, ärikeskuse juhtimine, auditeerimine ja monitooring.

Groupe One’i roll projektis:

 • Osalemine alguuringus ning koolitusmaterjalide väljatöötamine (põhiteema: kontori ökoloogiline jalajälg);
 • Kontori ökoloogilise jalajälje kalkulaatori väljaarendamine;
 • Osalemine projektikoosolekutel;
 • Panustamine Rohelise Kontori veebilehe väljaarendamisse;
 • Rohelise Kontori projektiinfo ja -tulemuste levitamine ning rakendamine

 

 

Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) on Eestis registreeritud sihtasutus. SEI Tallinn asutati 1992. a. Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) poolt.

SEI Tallinna põhitegevus on teadus- ja uurimistöö ning valdkondliku poliitika kujundamise toetamine.

 • Teeme sõltumatuid poliitikaanalüüse ja interdistsiplinaarsed uuringuid,
 • Arendame ja rakendame säästva arengu ning keskkonnakorralduslikke meetodeid,
 • Nõustame valdkondlike poliitikate kujundamist, järgides sihtasutuse sõltumatuse põhimõtet,
 • Tutvustame ja levitame avalikkusele ning huvirühmadele oma uuringute tulemusi,
 • Korraldame konverentse, seminare, ümarlaudu ja koolitusi,
 • Teeme koostööd riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, teadusasutuste, avaliku ja erasektori ning mittetulundusühendustega.

SEI Tallinna keskus tegutseb nii Eestis kui mujal Läänemere piirkonnas ja Euroopas. Stockholmi Keskkonnainstituut on globaalne ning on esindatud peaaegu kõigis maailmajagudes.

SEI Tallinna roll projektis:

 • Projekti tööpaketi "Tegevuste ja tulemuste levitamine" juht (WP6 liider);
 • Osalemine alguuringus ning koolitusmaterjalide väljatöötamises (põhiteemaks kontori jäätmekäitlus);
 • Projekti tegevuste ja tulemuste levitamine riiklikul ning EL tasandil;
 • Parimate praktikate kogumine ja levitamine;
 • Kahepäevase  rohelise kontori teemalise koolituse organiseerimine ja läbiviimine ning pilootettevõtete pooleaastane nõustamine; 
 • 3 koolitaja ettevalmistamine, kes aitaks rohelise kontori süsteemi rakendada 10-15 organisatsioonis;
 • Osalemine küsimuste-vastuste sessioonidel;
 • Panustamine Rohelise Kontori veebilehe arendamisse ja sisu uuendamisse;
 • Pressikonverentsi organiseerimine Eestis; 
 • Huvirühmade andmebaasi koostamine;
 • Pressiteadete kirjutamine ja väljastamine.

 

 

1994. aastal asutatud TIME Foundation (Bulgaaria) tegutseb eesmärgiga edendada jätkusuutlikku arengut loodusvarade efektiivse majandamise ja kasutamise kaudu. Organisatsiooni tegevusvaldkonda kuuluvad  informatsiooni ja oskusteabe levitamine, keskkonnajuhtimine, poliitika kujundamine, koolitusete korraldamine (sh koolitajate koolitamine), parterluste ja võrgustike rajamine, ühiskondlike algatuste ning korjanduste toetamine. Viimastel aastatel on TIME Foundation saanud uut ja erilist kogemust ka erinevate äriorganisatsioonide ja kohalike võimuesindajatega koostööd tehes, nõustades neid keskkonnaalaste õigusaktide, keskkonnajuhtimise ja keskkonnamärgiste teemadel. TIME Foundation on paljude rahvusvaheliste algatuste eestvedaja ning hetkel juurutab ka EMAS määruse kohast keskkkonnajuhtimissüsteemi.

TIME Foundation’i roll projektis: 

 • Aktiivne osalemine projektitaotluse ettevalmistamisel;       
 • Projekti tegevuste ja tulemuste levitamine riiklikul tasandil;
 • Parimate praktikate levitamine;
 • Koolituste organiseerimine ning rahvusvahelisel koolitajate koolitusel osalemine;
 • Koolitaja ettevalmistamine, kes koolitaks välja 10 Rohelise Kontori juhti Bulgaarias;
 • Panustamine Rohelise Kontori veebilehe väljaarendamisse ja uuendamisse;
 • Pressikonverentside organiseerimine Bulgaarias; 
 • Pressiteadete kirjutamine Bulgaarias.

 

 

Eco Trend Assotsiatsioon (Rumeenia) asutati 2006.aastal eesmärgiga kaitsta looduskeskkonda vastavalt jätkusuutliku arengu kriteeriumitele ning edendada kohalikul ja regiooni tasandil jätkusuutlikku arengut. Kõik organisatsiooni liikmed on keskkonnainseneri või keskkonnakorraldaja haridusega ning on osalenud keskkonnateadlikkuse suurendamise seminaridel ja ökokaardistamise projektides.

Eco-Trend’i roll projektis: 

 • Aktiivne osalemine projektitaotluse ettevalmistamisel;
 • Koolitusmaterjalide ja veebilehe mugandamine ja tõlkimine rumeenia keelde; 
 • Projekti tegevuste ja tulemuste levitamine riiklikul tasandil;
 • Parimate praktikate levitamine;
 • Koolituste organiseerimine ning rahvusvahelisel koolitajate koolitusel osalemine;
 • Koolitaja ettevalmistamine, kes koolitaks välja 10 Rohelise Kontori juhti Rumeenias;
 • Osalemine alguuringus ning koolitusmaterjalide väljatöötamine (põhiteemad: transport ja transpordimõjud);
 • Panustamine Rohelise Kontori veebilehe väljaarendamisse;
 • Pressikonverentside korraldamine Rumeenias;
 • Pressiteadete kirjutamine Rumeenias.

 

 

Umanotera, Sloveenia Jätkusuutliku Arengu Sihtasutus (Sloveenia), loodi 1994. aastal eesmärgiga toetada rahvusvaheliselt kehtestatud jätkusuutliku arengu printsiipide täideviimist. Eesmärgi saavutamiseks töötatakse välja poliitikat ning tõstetakse keskkonnateadlikkust. Kuigi Umanotera tegutseb peamiselt riiklikul tasandil, lasi organisatsioon 2007. aastal käiku ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele suunatud rahvusvahelise Rohelise Kontori programmi, mille eesmärk on edendada ning rakendada keskkonnasäästlikke praktikaid kontoris.

Umanotera roll projektis:

 • Osalemine alguuringus ning koolitusmaterjalide väljatöötamine (põhiteema: kontoritarvete andmebaas, rohelise kontori tunnustus);
 • Koolitusmaterjalide ja kodulehe tõlkimine ning mugandamine sloveenia keelde;
 • Rohelise Kontori projektiinfo ja -tulemuste levitamine ning rakendamine;
 • Parimate praktikate levitamine;
 • Kontorijuhtide koolitamine ning nõustamine riiklikul tasandil;
 • Koolitaja ettevalmistamine, kes koolitaks välja 10-15 Rohelise Kontori juhti Sloveenias; 
 • Osalemine küsimuste-vastuste sessioonidel;
 • Panustamine Rohelise Kontori veebilehe väljaarendamisse ning uuendamisse;
 • Pressikonverentside korraldamine Sloveenias;
 • Pressiteadete kirjutamine.

 

 

21 Solutions (endine Eco-Conseil Enterprise) on 2008. aastal loodud ettevõte, mis pakub keskkonnaalast konsultatsiooniteenust. Ettevõte koosneb 5-st eksperdist ning omab 10 aastast kogemust jätkusuutliku arengu ning keskkonnajuhtimise valdkonnas. 21 Solutions toetab jätkusuutlikke projekte, millesse on integreeritud ka sotsiaalse vastutuse aspekt. Ettevõte pakub era- ning avalikule sektorile nõustamist järgmistes valdkondades: jätkusuutlik areng, kohalikAgenda 21, keskkonnajuhtimissüsteemid ja -märgised, jätkusuutlik arhitektuur, roheline hoone, bioloogiline mitmekesisus jms. 21 Solutions eelistab praktilist lähenemist ning keskendub kommunikatsioonile ja koolitustele.

21 Solutions´i roll projektis: 

 • Panustamine Rohelise Kontori koolitusmaterjalide ja töövahendite väljaarendamisse;
 • Koolituste organiseerimine belglastele;
 • Suur osa Valloonia regiooni kohalikest omavalitsustest (262) soovivad rakendada keskkonnajuhtimissüsteemi - selles on neile suureks abiks Rohelise Kontori koolitused;
 • Belgia keskkonnakonsultantide ühendus (ingl k. Belgian association of Eco-Counsellors - ABECE): Brüssel-pealinna ning Valloonia regioonis tegutsev 300-st keskkonnaspetsialistist koosnev võrgustik;
 • Brüsseli keskkonnaministeerium: regionaalse keskkonnamärgise "Eco-Dynamiques" osakond vajab koolitusmaterjale ning -vahendeid, et toetada teenindussektori (sh kontorite) püüdlusi märgise kriteeriumite täitmisel (Rohelise Kontori koolitused on siinkohal abiks); 
 • Projektiinfo ja -tulemuste levitamine Belgias ning Euroopas;
 • KÕVET´i abistamine projekti lõpuseminari korraldamisel;
 • Võrgustiku laiendamise toetamine Euroopa, riiklike ning kohalike kontaktide kaudu.

 

Eco-Counselling Enterprise (ECE, Belgia) on üle-euroopaline koostöövõrgustik, mis keskendub jätkusuutlikule ettevõtte juhtimisele. ECE-sse kuulub 25 eksperti, kes omavad kogemust keskkonnajuhtimissüsteemide (ISO 14001, EMAS) rakendamisel. ECE kasutab EMAS/ISO 14001 Easy metodoloogiat ning ökokaardistamist keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamiseks väikeettevõtetes ning avaliku sektori asutustes nii Euroopas kui ka arengumaades. ECE on läbi viinud mitmeid konsultantidele mõeldud keskkonnajuhtimisalaseid koolitusprogramme üle terve Euroopa.

Eco-Counselling Enterprise lahkus projektist 1.veebruaril 2012.

ECE roll projektis:

 • Osalemine alguuringus ning koolitusmaterjalide väljatöötamine (põhiteema: samm-sammuline lähenemine kontori keskkonnajuhtimisele); 
 • Rohelise Kontori projektiinfo ja -tulemuste levitamine ning rakendamine;
 • Parimate praktikate levitamine.

 


Logi sisse

E-mail:

Salasõna:

OK