Uudised


 

SEI Tallinn korraldab taas Rohelise Kontori koolitussarja


Nüüd on huvilistel taas võimalik saada teadmisi, kuidas oma kontorit inim- ja keskkonna-sõbralikumaks muuta. Säästva Eesti Instituut korraldab Rohelise Kontori teemalise koolitussarja, mis koosneb neljast koolituspäevast. Koolitused viiakse läbi nii Tallinnas kui Tartus. Osalejatel on võimalus paralleelselt oma organisatsioonis Rohelise Kontori süsteemi rakendada ning ka sellekohast nõu saada. Koolituse läbinud ja Rohelise Kontori põhimõtteid rakendanud organisatsioonidel on võimalik saada ka vastav tunnistus/sertifikaat.

Koolituse eesmärk on osalejatele vajalike teadmiste ja praktiliste kogemuste andmine iseseisvaks Rohelise Kontori põhimõtete ja juhtimissüsteemi sisseviimiseks organisatsioonides. Kuna keskkonnahoidlik hankimine on oluline osa rohelise kontori põhimõtetest, siis keskendub üks koolituspäev keskkonnahoidlike hangete, sh riigihangete läbiviimisele.

Koolitusel võivad osaleda organisatsioonid nii era-, avaliku kui kolmanda sektorist, kes soovivad Rohelise Kontori süsteemi rakendada. Koolitusel oodatakse eelkõige inimesi, kes hakkavad edaspidi oma organisatsioonis Rohelise Kontori põhimõtete rakendamist eest vedama, nt büroojuhid, haldus-, või personaliosakonna töötajad, kvaliteedi- ja/või keskkonnajuhid.

Koolitused toimuvad Tallinnas Salongis Shahmat Pikk 39 II korrus ja Tartus Domus Dopratensis seminariruumis Ülikooli 7.

Koolitussari ning selles kaasnev nõustamine on osalejatele tasuta, kuid vajalik on elektrooniline eelregistreerimine SIIN hiljemalt 30. septembril 2014.

 Täpsem info ja ajakava vaata SIIT.

 

SEI Tallinn andis välja järjekordsed Rohelise Kontori tunnistused

11. juuni 2014

SEI Tallinn andis välja Rohelise Kontori tunnistused avaliku halduse organisatsioonidele. Tunnistuse said Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Harku ja Rae Vallavalitsus ning Keila Linnavalitsus.

„Paljud ütlevad, et see kõik võtab palju aega,“ kommenteeris Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) riigivara valdkonna juht Taivo Linnamägi „Tegelikult ei võta see üldse palju aega, sest sa lihtsalt arvestad oma igapäevases tegevuses nende põhimõtetega.“ MKM osales neljal SEI Tallinna Rohelise Kontori koolitusel. „Olime juba üht-teist alustanud, aga tahtsime kõike teha läbimõeldult ning süsteemsemalt.“ Linnamägi sõnul oli see, mida MKM Rohelise Kontori koolitustest sai, nii otsene rahaline kasu tegevuskulude kokkuhoiust kui teadmine, mida arvestada edasiste investeeringute puhul. „Võtsime eesmärgiks tegevuskulude vähendamise 10% ja selle me põhimõtteliselt ka saime.“ Kulusid investeeringuna tõi küll juurde kahe jalgratta soetamine, kuid investeering peaks end vähenenud autokasutusega peagi ära tasuma.

„Kontorid tarbivad, otseselt või kaudselt, kuni 40% maailma toorainest ja ressurssidest,“ ütleb tunnistusi kätte andnud SEI Tallinna vanemekspert ja üks Rohelise Kontori koolitajatest Evelin Urbel-Piirsalu. „Nii et suures plaanis on kontorite „rohelisemaks“ muutmisel hiiglaslik mõju keskkonnale.“ Tema sõnul on Euroopa Rohelise Kontori põhimõtetest lähtumine oluline just avalikus sektoris, sest enamus tööd on ju kontoripõhine ning samuti on avalik sektor suur hangete korraldaja. Rohelise Kontori süsteem eeldab, et kontoritööks vajalikud ostud ja hanked tehakse keskkonnahoidlikke põhimõtteid järgides.

Taivo Linnamägi toob omaette kasuna välja ka mõtteviisi muutuse, keskkonnahoiu propageerimise vajalikkuse. Kõige keerukam oli kogu protsessis just algus, meeskonna moodustamine ja koostööle saamine.

Haridus- ja Teadisministeeriumi esindaja Rünno Rahe sõnul oli ministeeriumil juba olemas kuus videokonverentsiruumi, mida kasutatakse pidevalt ning see on oma positiivse mõju juba andnud. Ministeerium asub neljas majas, Rohelise Kontori põhimõtteid on praegu rakendatud ühes neist, rakendumas on need peatselt ka teistes hoonetes. „Kõige keerulisem on ikkagi olnud kaasahaaramine, inimesed on ju kinni oma traditsioonides ja hoiakutes,“ sõnas Rünno Rahe.

Tema sõnul on lisaks rahalisele kokkuhoiule väga oluline ka inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmine üldisemalt - et ministeeriumi töötajad oleksid keskkonnahoius heaks eeskujuks ka väljaspool ministeeriumimaja.

SEI Tallinn on läbi viinud kaks Rohelise Kontori koolitussarja alates 2012-st aastast, koolitatud on 45 avaliku halduse või ka erasektori organisatsiooni. Kui esimesel koolitussarjal olid enamus koolitatavatest erasektori ettevõtted, siis teisel osalesid rohkem avaliku sektori organisatsioonid. Rohelise Kontori tunnistuse on teiste hulgas saanud näiteks AS Ragn-Sells, AS DHL Eesti, AS Starman, Eesti Töötukassa, EAS. Sügisel jätkatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel Rohelise Kontori koolituste ja nõustamisega. SEI Tallinn käis aprillis ka Valgevenes jagamas oma kogemusi keskkonnahoidlike hangete läbiviimisest sealsetele eraettevõtjatele ning ametnikele.

Rohelise Kontori tunnistus antakse välja kolmeks aastaks.

 

Rohelise Kontori käsiraamat motiveerib ökoloogiliselt mõtlema

detsember 2013

 

Vastilmunud SEI Tallinna trükis „Rohelise Kontori käsiraamat“ annab nii era- kui ka avaliku sektori asutustele näpunäiteid keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori põhimõtete rakendamiseks.

„Tihti arvatakse, et igapäevane tegevus kontorites suurt keskkonnamõju ei avalda. See ei ole nii. Kontoripõhised tegevused panustavad üha rohkem inimese põhjustatud keskkonnamõju tekkesse. Lisaks jäätmetekkele suureneb järjest kontorite energia, vee ja teiste loodusvarade tarbimine. Koos tugitegevustega tarbivad kontorid isegi kuni 40% maailma toorainest ja ressurssidest,“ ütles üks raamatu autoritest, SEI Tallinna programmijuht ja vanemekspert Harri Moora. „Motivaatoreid kontoritegevuse keskkonnahoidlikumaks muutmiseks on palju: parem maine, parem töökeskkond ja arvestatav rahasääst. Keskkonnahoidlikke põhimõtteid demonstreerivad ka paljude tuntud ettevõtete kontorid maailmas, näiteks Google või Apple. Ettevõtetes on kasutusel elektriautod ning töötajaid julgustatakse jalgsi või jalgrattaga tööl käima. Roheline kontor on maailmas leviv trend ja sellele on hakanud mõtlema ka paljud Eesti organisatsioonid,“ lisas Moora.

Rohelise Kontori käsiraamat annab ülevaate Euroopa Rohelise Kontori süsteemi põhimõtetest ja toimimisest. Samuti jagatakse nõuandeid ja näpunäiteid sellest, kuidas kaasata kontoritöötajaid, korraldada keskkonnahoidlikke hankeid, säästa energiat, vett ja kontoritarbeid, kuidas ja milliseid jäätmeid kontoris liigiti koguda ning kuidas muuta oma transpordiharjumusi säästlikumaks ja tervislikumaks. Käsiraamatus antakse ka ülevaade teemaga seotud õigusaktidest, märgistest ja standarditest Euroopas ning Eestis.

Raamatus toodud näited ja head tavad põhinevad nii rahvusvahelisel kogemusel kui ka Eesti organisatsioonides tehtul. Muuhulgas leiab näiteid AS Ragn-Sellsi, AS Starmani, Töötukassa, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Põlva maavalitsuse kontoritest. Avalikul sektoril on rohelise kontorina ja keskkonnahoidlike hangete korraldajana märkimisväärne võimalus mõjutada Eesti turgu keskkonnahoidlikumaid valikuid tegema. „Riigisektoril on äärmiselt suur mõju üldise ressursi- ja energiatõhususe saavutamisel ja turu juhtimisel jätkusuutlikumaks – alates energiatõhusate hoonete ehitamisest ja vähem heitgaase eraldavate sõidukite ostmisest kuni veesäästlike tualettide paigaldamiseni,“ märkis Moora.

Raamat on mõeldud eelkõige organisatsioonidele, kes alustavad oma kontori keskkonnahoidlikumaks muutmist, eesmärgiga juurutada rohelise kontori süsteemi Euroopa Rohelise Kontori põhimõtete järgi. Organisatsioonidel on võimalus taotleda ka Rohelise Kontori tunnistust ehk sertifikaati. SEI Tallinn korraldab 2014. aastal järjekordset koolituste sarja rohelise kontori põhimõtete rakendamisest huvitatud organisatsioonidele.

Käsiraamat koostati rahvusvahelise Euroopa Rohelise Kontori projekti raames, mida rahastati EL Leonardo da Vinci programmist. Projekti käigus korraldati 2013. aastal Eesti Rohelise Kontori auhinnakonkurss, mille võitjaks kuulutati AS Ragn Sells, teisele kohale tuli AS DHL Estonia ning kolmanda koha pälvis AS Starman.

Käsiraamat ja lisainfo rohelise kontori koolituste ning teiste rohelise kontori töövahendite kohta on kättesaadav Euroopa Rohelise Kontori aadressilt:

http://www.eugreenoffice.eu/ee/ .

 

Kuulutati välja esimesed Euroopa Rohelise Kontori auhinna võitjad

26. november 2013, Brüssel

22. novemberil toimus koostöös Brüsseli Kaubanduskojaga (BECI) korraldatud Euroopa Rohelise Kontori lõpukonverentsi raames auhinnatseremoonia, kus kuulutati välja Rohelise Kontori auhinna võitjad. SEI Tallinn oli ürituse kaasorganiseerija ning Euroopa Rohelise Kontori projekti partner. Auhinnale kandideeris 22 ettevõtet (nii väike- kui suurettevõtted era- ja avalikust sektorist) 6-st erinevast EL riigist.

“Me kõik võtame vastu otsuseid, mis mõjutavad õhu kvaliteeti, globaalset kliimamuutust ning teisi olulisi keskkonnaaspekte,” ütles SEI Tallinna programmijuht ning vanemekspert Harri Moora. “Meie igapäevaotsused mõjutavad keskkonda. Euroopa ettevõtted võtavad vastutust ning integreerivad oma tegemistesse keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid kaalutlusi.”

Teenindussektoris töötavate inimeste osakaal moodustab suure osa Euroopa kui ka Eesti tööhõivest ning enamus teenindussektori töötajaid töötavad igapäevaselt kontoris. “Meie kontorid võiksid olla hea sisekliimaga, energiaefektiivsed, meeldivad ning tervislikud kohad, kus töötada,” lisas Moora.

“Kontorite “roheliseks” muutmine võib olla hüppelauaks motiveerimaks juhtkonda rakendama ka ettevõtte teistes osakondades keskkonnahoidlikke praktikaid”, arvas Csaba Bodroghelyi, Euroopa Rohelise Kontori võrgustiku juht.

„Oluline on toetada keskkonnahoidlike praktikate rakendamist kontorites kui osana jätkusuutliku majanduse arengust, kuna teenindussektor moodustab enam kui 90% Brüsseli ning enam kui 70% kogu Belgia tööhõivest,“ ütles Jan de Brabanter, Brüsseli Kaubanduskoja asekantsler.

Euroopa Rohelise Kontori auhinna pälvisid ettevõtted kuuest EL-s tegutsevast organisatsioonist, kes võtsid osa Rohelise Kontori projektist ning osalesid koolitustel ja said personaalset keskkonnaalast nõustamist. Auhinnale kandideeris 22 ettevõtet, keda hindas rahvusvaheline žürii, kuhu kuulus Helka Julkunen (WWF Soome), Claudia Koll (Saksamaa Keskkonnaministeerium), Maria Passalaqua (EMAS Club Barcelona) ning Tomas Ekström (Kinnarps AB ja FSC Rootsi).

Euroopa Rohelise Kontori auhinna võitjad on:

SUURED KONTORID
SAP (Ungari) – mõned head näited: jalgrattaparkla, „roheline“ koosolekuruum, keskkonnahoidlik hankepoliitika, suur töötajate kaasatus.
Unilever (Ungari) – oluline CO2 vähendamine, keskkonnahoidlikult kujundatud köök, tasuta jõusaal töötajatele, töötajate osalus kontori ümbruskonna koristamisel.

KESKMISE SUURUSEGA KONTORID
Tetra PAK (Ungari) – olulised keskkonnaalased ning sotsiaalsed parendused – nt 100% paberist suunatakse taaskasutusse, kasutatakse ainult ökomärgisega materjale, algatus “iga inimese kohta üks toataim”, väga head teabematerjalid ning näpunäited ja nõuanded töötajatele.

VÄIKESED KONTORID
Tchibo (Ungari) – lihtsad, kuid edukad algatused nagu nt “Täna ei prindi!”, 10 rohelise kontori reeglit töötajatele, eraldi rohelise kontoriga seotud lehekülg ettevõtte kodulehel, algatus “Hoia end vormis!”.

MIKRO KONTORID
Ruse Chamber of Commerce and Industry (Bulgaaria) – iganädalased keskkonnaalase suhtluse teemalised koosolekud, keskkonnahoidlik hankepoliitika, kõik ohtlikke aineid sisaldavad puhastusvahendid asendatud ökomärgisega puhastusvahenditega, paberkäterätikud asendatud tekstiilist rätikutega.

AVALIKU SEKTORI KONTORID
Újbuda omavalitsus (Ungari) – silmapaistvad ning inspireerivad head näited: “roheline” raamatukogu, päikesepaneelid, avalikud pargid, öko-ekskursioonid, ökoidee kastid kontoris jm.

Lisaks Rohelise Kontori auhinna võitjatele pälvisid eriauhinnad:

• parima kommunikatsiooni eest Mundo B - Brussels Sustainable House ja Mundo-Namur - Green Property (Belgia)
• parima juhtimissüsteemi eest Aerodrom Ljubljana, D.D (Sloveenia)
• parima keskkonnahoidliku hankepoliitika eest Oxfam International EL advokaadibüroo (Belgia)
 

Auhinnad valmistas käsitsi Sloveenia kunstnik Ljuba Atanasova.
 

 

 EUROOPA ROHELISE KONTORI VÕRGUSTIKU LÕPUKONVERENTS - 22. novembril 2013 Brüsselis

Konverents toimub Brüsseli Kaubanduskojas (BECI) (aadressil Avenue Louise 500 - 1050 Brüssel) kell 9.00 - 15.30.

EL Leonardo da Vinci rahastatud Rohelise Kontori projekti partnerorganisatsioonid koostöös Brüsseli Kaubanduskojaga kutsuvad Teid osalema meie projekti viimasel üritusel.  

Konverentsi päevakava saab näha SIIT.

Üritusest osavõtt on tasuta ning registreerimine on kohustuslik. Esimesed 50 registreerujat saavad kingituseks Rohelise Kontori Käsiraamatu (pranstuse keelse)!

Registreeruda saab siin.

 

Rohelise Kontori koolitus pakub praktilisi abivahendeid töökoha keskkonnahoidlikuks muutmisel

september 2013

Kui väljaprinditud paberite hulk kontoris kuidagi ei vähene, siis üks võimalus on panna printer korrus allapoole... ja kogemus näitab, et paberihulk hakkab vähenema.

Algas keskkonnahoidliku kontori koolituste sari avalikule sektorile, kus SEI Tallinna eksperdid jagavad oma teadmisi, kuidas Rohelise Kontori põhimõtteid süsteemselt järgida.

Rahvusvaheliselt tunnustatud Euroopa Rohelise Kontori põhimõtetest lähtumine on eriti oluline avalikus sektoris, mis töötab enamasti kontoripõhiselt. Rohelise Kontori süsteem eeldab, et kontoritööks vajalikud ostud ja hanked tehakse keskkonnahoidlike hangete põhimõtete järgi. Kuna avalikus sektoris tehakse palju hankeid, saab ta mõjutada tootjaid-tarnijaid keskkonnahoidlikke valikuid tegema.

Koolitussarja esimesel päeval, 17. septembril, õpetasid eksperdid, kuidas hinnata keskkonnategevust kontoris ja motiveerida töökaaslasi keskkonnahoidu igapäevatöös oluliseks pidama.

Neil asutustel, kes hakkavad oma kontoris rakendama Rohelise Kontori põhimõtteid, on võimalik saada Euroopa Rohelise Kontori tunnustus.

Keskkonnajuhtimise edendamise kava 2012-2020 järgi peaksid 2020. aastaks 70% riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustest olema rakendanud Rohelise Kontori põhimõtteid.

Rohelise Kontori koolitusel osalejad tundsid kõige rohkem huvi kontori keskkonnasäästlikumaks korraldamise praktiliste näpunäidete ja kõiki töötajaid kaasavate meetodite vastu. "Hea eeskuju ja piinlikkustunne on head motivaatorid," pakkus välja üks koolitajatest, SEI Tallinna vanemekspert ja programmijuht Harri Moora. "Kui kontorikaaslased küsivad minu käest, miks sa jälle autoga tööle tulid, siis on natuke piinlik ja nii jääb auto tükiks ajaks koju."

Keskkonnaministeeriumi tellitud ja Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud koolitusest võtsid teiste hulgas osa nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, terviseameti, riigikontrolli kui kohalike omavalitsuste esindajad.

Avalikule sektorile suunatud Rohelise Kontori koolitussari koosneb neljast koolitusest, mis toimuvad Tallinnas ja Tartus. Järgmine koolituspäev on 19. septembril Tartus ning seejärel jällegi Tallinnas (15. oktoobril) ja Tartus (17. oktoobril). Koolitajateks on Harri Moora, Evelin Urbel-Piirsalu ja Karin Kilk SEI Tallinnast.

Rohelise Kontori päev Ungaris

5. juuni 2013, Budapest

KÖVET Assotsiatsioon pühendas 5.juuni Rohelisele Kontorile. Nad korraldasid väljapaneku, töötoa, auhinnatseremoonia ning koolituse eesmärgiga tõsta teadlikkust rohelise kontroi süsteemist.

Rohelise Kontori päeval esitati ettekandeid erinevatel teemadel nagu kontori jäätmemajandus, keskkonnahoidlik puhastamine, paberikasutuse vähendamine jms. Ettekannete vahepeal oli osavõtjatel võimalus rääkida eksponentidega ning tutvuda nende toodetega. Lõõgastuseks sai juua tassi kohvi õiglase kaubanduse kohvikus, proovida kontori massaaži ning toota jalgratta kujul oleva elektrijaama abil energiat.

Üritusel avaldas KÖVET ka Rohelise Kontori võistluse 2013 võitjad.  15-st kontorist said tunnustuse kontorid, kes oli kõige "rohelisemad", ning kontorid, kes olid 6 kuud kestnud nõustamisperioodi vältel kõige enam keskkonnaalaseid parendusi teinud.

Võitjad olid:

Suurimad edusammud (väike kontor):  Tchibo Budapest Kft.

Suurimad edusammud (keskmine ja suur kontor): MARS Hungary Kft.

Suurimad edusammud (avalik asutus): Budapesti XI rajooni raekoda

Keskkonnahoidlikum kontor (keskmine ja suur kontor): Unilever Hungary Kft.

Parim kommunikatsioonikampaania: Budapest Bank Zrt.

 

Rumeenia EGO sertifikaadid

Juuni 2013

Eco Trend Association on lõpetanud nõustamisprotsessi, mille tulemusena sai 29. mail 6 kontorit Rohelise Kontori sertifikaadi (8 kontorijuhti). Juuli keskel korraldab organisatsioon Rohelise Kontori päeva, kuhu on kutsutud kõik projektis osalenud ettevõtted ning meedia.

Nõustajad olid ettevõtetega tihedas kontaktis: nad suhtlesid kontorijuhtidega iga-nädalaselt aidates neil tegevuskava ellu viia, samuti käisid nõustajad kontoreid külastamas.

    

 Eesti Rohelise Kontori päev - 12.06.13

12. juuni 2013, Tallinn

 

Eestis leidis Rohelise Kontori päev aset 12. juunil ning tagasiside oli väga positiivne. Üritusest võttis osa 28 osalejat: pilootorganisatsioonide esindajad, uued Rohelise Kontori programmist huvitatud ettevõtted, Keskkonnnaministeerium, Eesti Looduse Fond, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ning Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon. Kutse saadeti ka pressile ning lisaks kirjutati ürituse toimumise hommikul pressiteade. Kohale tuli ajakirjanik Äripäevast.

Üritusel tegi SEI Tallinn ettekande Rohelise Kontori põhimõtete rakendamise vajalikkusest, samuti anti ülevaade kontorite keskkonnamõjust ning tutvustati häid näiteid, mida pilootorganisatsioonid oma kontoris rakendasid. Teine pool üritusest oli vabamas vormis ning projektis osalenutele anti tunnistused projektis osalemise eest. Kuulutati välja Eesti Rohelise Kontori konkursi I, II ning III koht; pärast seda oli pressil ning teistel üritusest osavõtjatel võimalus pilootorganisatsioonidelt küsimusi küsida (pressikonverenti vormis).

Eesti Rohelise Kontori konkuril pälvis I koha AS Ragn-Sells, II koht läks AS DHL Estonia'le ning III koha pälvis AS Starman.

 

TIME Foundation'i korraldatud Rohelise Kontori konkurss

31.mai 2013, Sofia


 

Bulgaaria Rohelise Kontori auhinnaüritus toimus 31.mail 2013. Konkursil osalenud ettevõtted konkureerisid neljas kategoorias: kuni 10 töötajaga kontorid; 10-100 töötajaga kontorid, enam kui 100 töötajaga kontorid; innovaatilised kontorid. Üritusest võttis osa 37 külastajat, sh uued Rohelise Kontori programmist huvitatud organisatsioonid.

2012. aasta oktoobrist kuni 2013. aasta maikuuni tegi TIME Foundation tihedat koostööd 12 Bulgaaria organisatsiooniga. Ettevõtete nõustamisprotsess koosnes nende koostatud tegevuskavade täiustamisest, nõustajate külastustest ettevõtetesse (vähemalt 2 külastust igasse ettevõttesse), regulaarsest e-maili teel suhtlemisest, erinevate dokumentide koostamisest (ettevõttele kohalduvate õigusaktide nimekiri, nimekiri keskkonnahoidlikest toote- ja teenusepakkujatest jms). Samuti vahetati ettevõtete vahel kogemusi ning edulugusid.

Ettevõtted said auhinnaks elektroonikajäätmetest valmistatud erilised skulptuurid, mis imiteerisid elusorganisme: puu, kala, lind ja karu. Teised (mitte-võitjad) ettevõtted said kingituseks mini-skulptuurid, et tunnustada ka nende pingutusi. Kõik ettevõtted ning kontorijuhid said vastavalt Rohelise Kontori ning Rohelise Kontori juhi sertifikaadid. Ürituse toitlustus oli 100% mahetoorainetest ning kõigil oli suur naeratus näol...

 

Sloveenia Umanotera tunnustas rohelisi kontoreid

21.mai 2013, Ljubljana


aláírás

 

Umanotera viis Rohelise Kontori nõustamisprotsessi läbi kaheksas Sloveenia ettevõttes, kes on viimase 8 kuu jooksul teinud suuri pingutusi oma kontori keskkonnahoidlikumaks muutmisel.

Ettevõtteid autasustati 21. mail Ljubljanas. Rohelise Kontori kriteeriumitele vastanud ettevõtted pälvisid EGO sertifikaadi, eraldi tunnustust said ka vastavad kontorijuhid.

Üritusel oli vaba ning meeleolukas õhkkond, tähistati tehtud pingutusi ning tuldi lagedale uute ideedega, kuidas oma kontorit veelgi rohelisemaks muuta.

 

Rohelise Kontori auhinnaüritused toimuvad Sloveenias, Rumeenias, Bulgaarias, Ungaris ning Eestis mai- ning juunikuus 2013

Mai 2013

Pärast 6 kuud kestvat nõustamisperioodi on aeg tunnustada nõustamise läbinud ettevõtteid oma kontori "roheliseks" muutmise eest.

Kohalikud Rohelise Kontori auhinnaüritused (koos konverentsiga / seminariga / näitusega) toimuvad projektipartnerite riikides mais ja juunis 2013. aastal.

Belgia autasustab ettevõtteid EL Rohelise Kontori konverentsil ning auhinnatseremoonial Brüsselis 22.novembril 2013. aastal. 

Rohelise Kontori programmi promomiseks on kõikidele üritustele  kohale kutsutud ka press.

 

EGO video energia säästmise võimalustest

Aprill 2013

Kolm EGO treenerit Belgias asuvast organisatsioonist Mundo-B (asub samas hoones, kus ka Groupe One, www.mundo-b.org) tegid video energia säästmise võimalustest.  

Videot saab näha siin.

NB! Videos ei ole soovitatud liftiga sõitmise asemel kasutada treppe, mis tõestab, et energia säästmisel on alati arenguruumi! Olgem innovaatilised ning tehkem rohelisemaid valikuid!

 

EGO koolitused koos praktiliste seminaride ning veebiseminaridega

Märts 2013

Rohelise Kontori koolituste raames (rohelise kontori süsteemi juurutamine ca 70 pilootettevõttes) toimuvad ka projektipartnerite poolt läbiviidavad praktilised seminarid ning veebi vahendusel toimuvad seminarid. Need seminarid ei ole küll osa projekti väljunditest, kuid osutusid ettevõtete jaoks väga kasulikeks.

Belgia projektipartnerid organisatsioonidest 21 Solutions ning Groupe 1 korraldasid Rohelise Kontori projekti raames mitmeid veebiseminare: http://www.eugreenoffice.eu/fr/nos_webinaires. 2-päevasel koolitusel osalenud ettevõtted palusid koolitajatelt detailsemat infot mõningate spetsiifiliste teemade kohta nagu jäätmetekke vältimine, jäätmete sorteerimine, keskkonnahoidlikud hanked jm. 21 Solutions korraldab kord kuus veebiseminare, mida viivad läbi 2 eksperti teemakohasest valdkonnast. Kõik veebiseminarid salvestatakse ning on saadaval Rohelise Kontori kodulehel.

Sloveenia partner Umanotera on läbi viinud praktilised seminarid EGO treeneritele järgmistes valdkondades: kogemuste vahetamine, keskkonnahoidlikud hanked ning keskkonnaalane suhtlus. Kõik kolm seminari olid EGO treeneritele äärmiselt kasulikud ja inspireerivad. Projektis osalevad ettevõtted läbivad hetkel projekti kõige olulisemat faasi, milleks on EGO treenerite poolne nõustamine ning ettevõtte keskkonnategevuskava koostamine ja elluviimine.

Eesti partner SEI Tallinn organiseeris projektis osalevatele ettevõtetele ümarlaua, et vahetada ideesid, kogemusi ning häid näiteid. Kõikidel ettevõtetel on koostamise faasis keskkonna- ehk Rohelise Kontori tegevuskava, mistõttu oli ümarlaud neile väga kasulik uute ideede tekkimiseks ning inspiratsiooni andmiseks, et tegevuskava edukalt ellu viia. Samuti jagati ümarlaual kohaliku ning üle-euroopalise Rohelise Kontori konkursiga seonduvat infot.

Bulgaaria
Olles nõustanud 12 ettevõtet keskkonnategevuskava koostamisel, külastab nüüd TIME Foundation neidsamu ettevõtteid, et saada tagasisidet tegevuskava elluviimise käigust ning aidata neil selle protsessi jooksul esilekerkinud takistusi ületada. Iga kontori puhul käsitletakse eraldi teemasid nagu jäätmekäitlussüsteemi sisseseadmine, puhastamine ning toitlustamine. Üks projektis osalevatest ettevõtetest tegeleb kontoritarvete tarnimisega ning pakub teistele projektis osalevate Bulgaaria ettevõtetele koostöövõimalust kontoritarvete tellimisel. Samuti on ettevõtted vahetanud kogmusi ning häid näiteid jäätmekäitluses – valdkond, milles valitseb riigis suur segadus. Kõik ootavad põnevusega Rohelise Kontori võistlust mai lõpus.

Rumeenia
EcoTrend kasutab kiiremaks ning efektiivsemaks kommunikatsiooniks ettevõtetega lisaks ettevõtete külastustele ka meililisti. Rohelise Kontori juhid puutuvad keskkonnahoidliku kontori süsteemi juurutamisel sageli kokku sarnaste probleemide ning küsimustega. Siin on üks näide illustreerimaks, kuidas meililist töötab:
Enamikel projektis osalevatel ettevõtetel on ligipääs rohealale. Kevade ning soojemate ilmade tulekuga tuletab EcoTrend lühikeste uudiskirjade näol kontorijuhtidele meelde erinevaid vabaõhutegevusi nagu näiteks komposteri ehitamine, puude ja põõsaste lõikamine, boonuse andmine jalgrattaga tööle sõitmise eest jms.

Ungari
KÖVET korraldas projektis osalevatele ettevõtetele praktilisi seminare ning saatis neile kord kuus motiveerivaid uudiskirju. Märtsis alustas KÖVET kampaaniaga, mille raames promotakse Euroopa Rohelise Kontori programmi ning jagatakse häid näiteid potentsiaalsetele EGO kontoritele.

Nõustamist viiakse läbi EGO projektipartnerite riikides: Ungari (KÖVET), Belgia (Groupe 1 ja 21 Solutions), Sloveenia (Umanotera), Eesti (SEI Tallinn), Bulgaaria (TIME Foundation) ja Rumeenia (EcoTrend).

 

Rohelise Kontori koolitussarjale järgneb nõustamisperiood

Veebruar 2013

                                                                                                         

Pilt tehtud DHL Estonia kontori teadetetahvlist.

6-s EL riigis läbi viidud 2-päevased Rohelise Kontori koolitussessioonid (2012. september - 2013. veebruar) on nüüdseks lõppenud ning osutusid väga edukateks. Ettevõtete suure huvi tõttu koolitusel osalemise vastu viidi mõningates riikides planeeritust rohkem koolitusi läbi.

Käesoleval hetkel käib kontorijuhtide (keskkonnajuhtide) nõustamisprotsess, mille käigus abistatakse neid Rohelise Kontori süsteemi sisseseadmisel oma organisatsioonis. Kontorijuhtid saavad individuaalset nõustamist nii kohapeal (külastuse käigus), e-maili kui ka telefoni teel. Samuti on neil võimalus vahetada teiste organisatsioonidega kogemusi - häid näiteid ning ideid (kollektiivsetel ümarlaudadel).

Kokku võttis koolitustest osa 190 osalejat (6-st EL partnerriigist), kellest 70 saavad hetkel nõustamist.

6 kuud kestev nõustamisfaas lõpeb Euroopa Rohelise Kontori konkursiga. Auhinnatseremoonia toimub 2013. aasta novembris Brüsselis. Enne rahvusvahelise võitja väljaselgitamist toimub igas partnerriigis kohalik konkurss, mille käigus valitakse välja edukaimad Roheline Kontori süsteemi rakendanud organisatsioonid (erinevates kategooriates), kes saadetakse rahvusvahelisele konkursile.

Koolitused ning nõustamine toimuvad Rohelise Kontori projektis osalevate partnerite riikides: Ungari (KÖVET), Belgia (Group 1 and 21 Solutions), Sloveenia (Umanotera), Eesti (SEIT), Bulgaeria (TIME) and Rumeenia (EcoTrend).

 

Rohelise Kontori koolitused 6 EL riigis

Oktoober 2012

Enne Rohelise Kontori programmiga alustamist on soovitatav osa võtta meie 2-päevasest koolitussarjast. Koolitusel õpite, kuidas alustada Rohelise Kontori põhimõtete juurutamisega ning kuidas kaasata kolleege igapäevatöö rohelisemaks muutmise protsessi.

Koolitused toimuvad igas projekti partnerriigis (Ungari, Belgia, Sloveenia, Eesti, Bulgaaria ja Rumeenia). Rohkem teavet leiate iga partnerriigi kodulehelt:

Ungari, KÖVET (7-8.11.2012, Budapest)

Belgia, Group 1 and 21 Solutions (24-25.01.2013, Bruxelles; 7-8.02.2013, Namur)

Sloveenia, Umanotera (18-19.09.2012, Ljubljana)

Eesti, SEIT (14.11 and 21.11.2012, Tallinn)

Bulgaaria, TIME (20.09.2012, Sofia)

Rumeenia, EcoTrend (20-21.10.2012 ning 16-17.02.2013, Miercurea-Ciuc)

2-päevasele koolitussarjale järgneb 6 kuud kestev organisatsioonide nõustamisperiood.

Nõustajad õpetavad kontorijuhte (keskkonnajuhte) kasutama Rohelise Kontori vahendeid (nagu Rohelise Kontori Käsiraamat, Rohelise Kontori kontrollküsimustik, Virtuaalne Roheline Kontor ning ökoloogilise jalajälje kalkulaator).

 

Kasuta Rohelise Kontori vahendeid oma kontori "roheliseks" muutmisel

September 2012

Pärast kahte edukat projektipartnerite kohtumist (2012. aasta veebruaris Budapestis ning 2012.aasta juunis Ljubljanas) on Euroopa Rohelise Kontori projekt jõudnud sinnamaani, et on saadaval innovaatilised ning dünaamilised vahendid, mis abistavad kontoreid süstemaatilise ning jätkusuutliku rohelise kontori sisse seadmisel. Vahendid on peatselt saadaval 7-s erinevas keeles (ENG-BG-HU-FR-SL-RO-EE).

Käsiraamat sisaldab keskkonnaalaseid nõuandeid kõigi oluliste kontoritegevustega seotud valdkondade kaupa nagu energiatarbimine, jäätmekäitlus, veetarbimine, kontorimööbel ja -vahendid, ürituste korraldamine, toitlustamine, IT, paberikasutus, siseõhu kvaliteet, tervis, tööohutus, sotsiaalsed küsimused ning puhastamine).

Virtuaalne Kontor viib Sind erinevatesse kontori ruumidesse, kus on võimalus leida praktilisi näpunäiteid ning ideid, kuidas parandada oma kontori keskkonnaalast tegevust.

Arvuta oma kontori ökoloogiline jalajälg ning saa teada, kui palju viljakat maapinda on hõivatud Sinu kontori tegevuste toetamiseks! Ökoloogilise jalajälje kalkulaatori tulemused näitavad kontori suurimaid ressursitarbijaid ning aitavad seada eesmärke jalajälje vähendamiseks.

Rohelise Kontori Kontrollküsimustik on keskkonnaalane enesehindamisvahend kontoritele, mis annab ülevaate, kui roheline Sinu kontori juba on.

Rohelise Kontori koolitused. ERohelise Kontori programmiga alustamisel on soovitatav osa võtta meie 2-päevasest koolitussarjast. Koolitusel õpite, kuidas alustada Rohelise Kontori põhimõtete juurutamisega ning kuidas kaasata kolleege igapäevatöö rohelisemaks muutmise protsessi.

 

Kohalikud Rohelise Kontori testkoolitused kontorijuhtidele Ungaris ning Sloveenias

Juuni 2012

Ungaris (KÖVET) viidi 17-18.04.2012 läbi pilootkoolitus, mis osutus väga edukaks. 2-päevasest koolitussarjast, milles osalesid kontorijuhid 12-st erinevast organisatsiooni, õpiti Rohelise Kontori põhimõtteid süsteemselt sisse seadma. Kontorijuhtidele esitleti näiteid kontori keskkonnamõju vähendamiseks, õpetati kasutama Rohelise Kontori vahendeid keskkonnamõju mõõtmiseks ning anti võimalus olla esimesed Rohelise Kontori veebipõhiste vahendite kasutajad. Nendelt saadud tagasiside abil täiustati koolitussarja programmi ning vahendeid.

Sloveenias toimus pilootkoolitus kontorijuhtidele 24.-25.05.2012. Ljubljanas toimuvatest koolituspäevadest võttis osa 9 organisastsiooni. Koolitusel tutvustati globaalseid ja kohalikke keskkonnaaspekte, kontorite keskkonnamõju, Rohelise Kontori tegevuste eeliseid ning keskkonnajuhtimissüsteemi elemente. Osalejad andsid koolitusprogrammi kohta olulist tagasisidet, mille põhjal täiustas Umanotera programmi.

Kohe pärast pilootkoolitust (4-6.06.2012) korraldas Umanotera Ljubljanas 4.projektikohtumise. Koosoleku eesmärk oli taha tagasivaade projektitegevustele, planeerida projekti edasisi tegevusi, viia projektipartnerite seas läbi täiendõpe ettevõtete nõustamiseks ning koolitusjärgseteks tegevusteks.

 

 

Projektipartnerite kohtumine Budapestis - koolitajate täiendõpe

Märts 2012

20-21.veebruaril 2012 kohtusid Rohelise Kontori projektipartnerid Budapestis, Ungaris. Viidi läbi 2-päevane täiendõpe, mille eesmärk oli koolitada välja projektipartnereid, kes oleksid kompetentsed omakorda koolitamaks Rohelise Kontori projekti jooksul välja kontorijuhte. Neile õpetati uusimaid tehnikaid ja meetodeid koolituse sujuvamaks läbiviimiseks. Täiendõppe jooksul oli projektipartneritel ka võimalus kommenteerida koolitusprogrammi ning teha muudatusettepanekuid.

Uute teadmiste ja kogemuste võrra rikkamana naasesid projetipartnerid oma koduriiki, kus hakkasid läbi viima koolitusi Rohelise Kontori juhtidele.

Alljärgnevalt on võimalik näha projektikohtumisel KÖVET'i (projekti koordinaator) poolt tehtud videoklippi:

 

21 Solutions liitus Rohelise Kontori projektiga

Märts 2012

2011. aasta lõpus kuulutas Eco-Conseil Enterprise välja pankroti ning tegutseb alates 2012. aasta märtsist 21 Solutions nime all. 21 Solutions on keskkonnaalast konsultatsiooniteenust pakkuv ettevõte, mis eelistab jätkusuutliku arengu edendamisel praktilisemat lähenemist keskendudes kommunikatsioonile ja koolitustele. 21 Solutions toetab jätkusuutlikke projekte, millesse on integreeritud ka sotsiaalse vastutuse aspekt. Ettevõte pakub era- ning avalikule sektorile nõustamist järgmistes valdkondades: jätkusuutlik areng, kohalikAgenda 21, keskkonnajuhtimissüsteemid ja -märgised, jätkusuutlik arhitektuur, roheline hoone, bioloogiline mitmekesisus jms.

 

21 Solutions'i roll projektis on panustada Rohelise Kontori töövahendite ja koolitusmaterjalide väljaarendamisse. Samuti korraldab ettevõte koolitusi Brüsselis ning Valloonias koostöös järgmiste asutuste/organisatsioonidega:

  • Valloonia kohalike omavalitsuste liit (UVCW): suur osa Valloonia kohalikest omavalitsustest (262-st) on võtnud eesmärgiks juurutada keskkonnajuhtimissüsteem
  • Belgian association of Eco-Counsellors (ABECE): nii Belgias kui Valloonias tegutsev 300-st keskkonnaspetsialistist koosnev võrgustik
  • Brüsseli keskkonnaministeerium: regionaalse keskkonnamärgise "Eco-Dynamiques" osakond vajab koolitusmaterjale ning vahendeid, et nõustada keskkonnamärgist taotlenud ettevõtteid (kontoreid) kriteeriumide täitmisel. Rohelise Kontori koolitused on siinkohal suureks abiks.

 

 

EGO - Euroopa Rohelise Kontori programm

September 2011 

Teine projektikoosolek toimus 5-7.septembril 2011 Rumeenias (Târgu Mureş). Kohtumise käigus otsustati NeGOSE projektile
(Network for Green Office Standardisation in the EU) anda uus akronüüm - EGO (Europen Green Office) ning samuti jõuti kokkuleppele projekti logo kujunduse osas.

Akronüüm EGO rõhutab iga indiviidi tähtsust ning suutlikkust mõjutada kontori tegevust keskkonna- ning inimsõbralikumas suunas (sõna "ego" (εγώ) tähendab kreeka keeles "mina"). Logol on kujutatud puulehe kujuline sulepea, mis sümboliseerib kontoritegevuse mõju loodusressursside.

 

Rohelise Kontori päev Budapestis

Juuli 2011

23.juunil 2011 organiseeris Ungari projektipartner (KÖVET) Budepestis iga-aastase Rohelise Kontori Auhinnapäeva, mis on Rumeenia suurim keskkonnahoidlike kontoritega seotud üritus. Ürituse eesmärk ei ole kõigest ettevõtete autasustamine, vaid ka näidata avalikkusele kontoris rakendatud keskkonnahoiuga seotud parimaid praktikaid ning häid näiteid.

Päeva jooksul peeti erinevaid ettekandeid, sealhulgas rohelise kontoriga seotud uutest initsiatiividest. Üks esinejatest oli ka Marcel van Meesche Eco-Counseil Enterprise'ist, kes tegi presentatsiooni Euroopa Rohelise Kontori projektist.

Üritusest võttis osa 22 rohelise kontori juhti (auhinna kandidaadid), 25 rohelise kontori heade näidete näitusel osalejat ning 300 külastajat. Internetis on saadaval ka lühike üritust tutvustav video (ungari keeles):

Laadi alla Marcel'i  ettekanne Rohelise Kontori Auhinnaüritusel Budapestis.

 

Euroopa Rohelise Kontori projekti algus

Jaanuar 2011

EL Leonardo da Vinci Programmi poolt kaasrahastatud NeCOSE projekt (Network for Green Office Standardisation in the EU) lasti käiku 1.jaanuaril 2011. Projekti peamine eesmärk on töötada välja standardiseeritud Rohelise Kontori Juhendmaterjal, Rohelise Kontori koolitusmaterjalid ning kontori ökoloogilise jalajälje kalkulaator.  Need vahendid on abiks projektipartneritele jt huvirühmadele oma kontori keskkonna- ning inimsõbralikumaks töökohaks muutmisel. Projekti lõpus toimub Rohelise Kontori konkurss, kus saavad osaleda kõik 6 projektipartnerite riiki (Belgia, Bulgaaria, Eesti, Rumeenia, Sloveenia ja Ungari).

KÖVET koordineerib projektipartnerite (Groupe One, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, TIME Foundation, Eco-Counselling Enterprise, Eco-Trend Egyesület, Umanotera – The Slovenian Foundation for Sustainable Development) tegevusi . Esimene projektikoosolek toimus ajavahemikul 10-12.jaanuar 2011 Budapestis, Ungaris. Nende kolme päeva jooksul keskenduti heade näidete kokku kogumisele ning arutati projekti esimese perioodi eesmärkide üle.

 


Logi sisse

E-mail:

Salasõna:

OK