Olemasolevad algatused


Rohelise Kontori projekti kirjutamise käigus uurisid partnerid enam kui 50 kontori keskkonnamõju vähendamiseks suunatud algatust, märgist, standardit ja sertifitseerimissüsteemi. Järgnevalt leiad mitmeid Rohelise Kontori süsteemiga seotud algatusi, kampaaniaid, võistlusi ning juhendmaterjale. 

 

Kampaania: Green Office Week - Suurbritannia

Põhiteema : erinevad keskkonnaalased valdkonnad (jäätmed, paber, liikuvus, energia, keskkonnahoidlikud hanked,...)

Ürituse korraldaja: Avery

Green Office Week (Rohelise Kontori Nädal) on sisurohke nädal täis lõbusaid ning lihtsaid ideesid oma kontori rohelisemaks muutmiseks. Igal päeval esitletakse uusi keskkonnahoidlikke ideesid, mida kontoris rakendada saaks.

Koduleht: http://www.greenofficeweek.eu/

 

Võistlus: Energy Trophy - Euroopa energiasäästuvõistlus

Põhiteema : Energia

Ürituse korraldaja: B.&S.U.

Energy Trophy on on üle-euroopaline energiasäästuvõistlus, mille eesmärk on vähendada kontorihoonete energiatarbimist inimeste käitumisharjumuste muutmise teel. Võistlus toimus esmakordselt 2004/2005 aastal ning teist korda 2007/2008 aastal.  Kokku on võistlusest võtnud osa enam kui 400 kontoritöötajat.  

Koduleht: http://www.energytrophy.org/en-home
 

 

Juhendmaterjal: Green Office Guide online (Rohelise kontori veebipõhine juhend) - Uus-Meremaa

Põhiteema : erinevad keskkonnaalased valdkonnad (jäätmed, paber, liikuvus, energia, keskkonnahoidlikud hanked,...)

Koostaja : Auckland'i linn (Uus-Meremaa)

Rohelise kontori veebipõhine juhend toimib alates 2002. aastast ning annab juhtnööre, kuidas oma kontor samm-sammult keskkonnahoidlikumaks muuta. Juhendi saab alla laadida siit.

Koduleht : http://www.greenoffice.org.nz/

 

Juhendmaterjal: Green Building Guideline (Rohelise ehituse juhend) - Belgia

Põhiteema : keskkonnahoidlik hoone (energia, vesi, bioloogiline mitmekesisus,...)

Koostaja : IBGE (Brussels Administration for Environment and Energy)

Green Building Guidelines on laiaulatuslik kogumik keskkonnahoidliku hoone ehituse ja renoveerimisega seotud parimatest praktikatest Brüsselis. 

Juhend sisaldab praktilist informatsiooni erinevate ehitusega seotud teemade kohta. Seal leidub teavet kõikide komponentide kohta, mis mängivad hoone keskkonnanäitajates olulist rolli nagu energia, vesi, materjalid, tervis ja mugavus. Juhend on abiks planeerijatele, arhitektidele, ehitajatele ning arendajatele.

Juhend seletab lihtsas keeles lahti erinevad keskkonnahoidliku hoone ehitusega/renoveerimisega seotud tehnoloogiad.

Koduleht: http://app.bruxellesenvironnement.be/guide_batiment_durable/(S(1l5twabs4akof4nw5oagitq2))/guide.aspx

 

Juhendmaterjal: Green Office Guideline (Rohelise kontori juhend) - USA

Põhiteema : erinevad keskkonnaalased valdkonnad (jäätmed, paber, liikuvus, energia, keskkonnahoidlikud hanked,...)

Koostaja: Portland'i Jätkusuutliku Arengu Keskus (Office of Sustainable Development)

Juhend sisaldab erinevaid viise, kuidas kontor ressursisäästlikumaks muuta. Esimene peatükk annab ülevaate kontoris tarbitavatest ning kontori tegevusega seotud ressurssidest (energia, soojus, kontoriseadmed ja -tarbed, kontorimööbel, paber,...). Järgnevates peatükkides kaetakse energia-ning ressursisäästumeetmed soojustamise, jahutamise, valgustuse, kontoriseadmete, kontoritarbete, transpordi, parkimise ning veekasutuse osas. Iga alapeatükk sisaldab ka lühikest juhtumiuuringut.

Juhend anti välja 2002. aastal. Paar aastat hiljem alustas Portland Keskkonnahoidliku töökoha programmiga (Sustainability @ work programme), mille raames pakuti tasuta nõustamist ning sertifitseerimist. Programmi raames avaldati mitmeid kasulikke juhendmaterjale, sh Keskkonnatöörühma juhend (Green Team at work guide) ning Rohelise kontori kontrollküsimustik (Green Office checklist).

 

Juhendmaterjal: Greening the Office Online Audit (Rohelise kontori veebipõhine ülevaatus) - Šotimaa

Põhiteema : erinevad keskkonnaalased valdkonnad (jäätmed, paber, liikuvus, energia, keskkonnahoidlikud hanked,...)

Koostaja : Friends of the Earth Scotland

Organisatsioon Friends of the Earth Scotland on loonud veebipõhise kontrollküsimustiku kontori keskkonnaseisundi hindamiseks. Küsimustik sisaldab põhilist informatsiooni kontori keskkonnamõjude identifitseerimiseks ning nendele lahenduste leidmiseks. Enamus küsimusi kehtib igat tüüpi kontoritele.

Kodulehelt leiab ka 7 teabelehte, mis pakuvad praktilist informatsiooni põhiliste kontoris keskkonnamõju tekitavate aspektide kohte, ning samuti kataloogi kasulike linkidega.

Organisatsioon on välja andnud ka laiaulatusliku ning lihtsa juhendi Green Office Action Plan (Rohelise kontori tegevuskava), kust leiab lisainformatsiooni kõikide veebipõhise kontrollküsimustiku käigus kaetud teemade kohta.

Koduleht: http://www.green-office.org.uk/audit.php?goingto=index

 

Juhendmaterjal: California Institute of Technology (Calteck) (Kalifornia Tehnoloogiainstituut) - USA

Põhiteema : erinevad keskkonnaalased valdkonnad (jäätmed, paber, liikuvus, energia, keskkonnahoidlikud hanked,...)

Koostaja : Kalifornia Tehnoloogiainstituut

Caltech'i keskkonnaalased eesmärgid on vähendada instituudi keskkonnamõju ning promoda keskkonnahoidlikku tegutsemisviisi. Calteck on loonud jätkusuutlikkuse juhendi, mis sisaldab muuhulgas ka Rohelise kontori kontrollküsimustikku.

Koduleht: http://sustainability.caltech.edu/materials/procurement/GreenOfficeChecklist

 

Võistlus : Rohelise Kontori programm & Rohelise Kontori auhind - Ungari

Põhiteema : erinevad keskkonnaalased valdkonnad (jäätmed, paber, liikuvus, energia, keskkonnahoidlikud hanked,...)

Ürituse korraldaja: KÖVET Association

Rohelise Kontori programmi koos Rohelise Kontori Käsiraamatuga töötas välja KÖVET 1999. aastal. Programmi on tutvustatud enam kui 5000-le kontoritöötajale aastas nende keskkonnaalaste teadmiste suurendamiseks. 2010. aastal avaldas KÖVET koostöös Ungari Keskkonna- ja Veeministeeriumiga käsiraamatust revideeritud ning täiendatud versiooni.

Koduleht : http://www.uj.zoldiroda.hu/

 

Juhendmaterjal: Green Meeting Guide (Rohelise Koosoleku Juhend) - üle-maailmne

Põhiteema : koosolekud ja seminarid

Koostaja : UNEP

Juhend on koostatud abistamaks ürituste korraldajaid kuni 100 osalejaga keskkonnahoidlike koosolekute/seminaride organiseerimisel. Juhend koosneb  kahest põhiosast - "What to Know" ("Mida teada") ning "What to Do" ("Mida teha").

"What to Know" sisaldab informatiivset sissejuhatust globaalsest kliimamuutusest, jätkusuutlikkusest ning "kliimaneutraalsetest" üritustest. Lisaks veel samm-sammuline juhend ürituse läbiviimisest, keskkonnanäitajate jälgimisest ja mõõtmisest ning keskkonnaalaste tulemuste aruandmisest.

"What to Do" osas leiab mitmeid samm-sammulisi juhiseid ning lihtsaid kontrollküsimustikke aitamaks ürituse organiseerijal  tagada, et kõikide keskkonnaaspektidega on arvestatud.

Koduleht : http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/Green_Meeting_Guide_WEB.pdf

 

Juhendmaterjal: parima praktika juhend koosolekute korraldamiseks - Belgia

Põhiteema : koosolekud ja seminarid

Koostaja: Belgia (ajal, mis Belgia oli EL eesistujariik)

Belgia töötas 2010. aastal välja jätkusuutliku koosoleku juhendmaterjali, mis sisaldab parimaid praktikaid keskkonnahoidlku koosoleku pidamiseks, kontrollnimekirja ning süsinikujalajälje kalkulaatorit. Juhend katab kõik koosolekutega seotud teemad nagu toitlustamine, mobiilsus, asukoht, majutus, materjalid jms.

Koduleht: http://www.sppdd.be/
 

 

Juhendmaterjal: Procura + (keskkonnahoidlike hangete juhend) - Euroopa

Põhiteema: keskkonnahoidlikud hanked

Koostaja: ICLEI (Local Governments for Sustainability) - jätkusuutlike kohalike omavalitsuste liit

Procura+ on koostatud eesmärgiga aidata riigiasutustel viia läbi keskkonnahoidlikke riigihankeid.

Kampaania algatati 2004. aastal ICLEI poolt eesmärgiga motiveerida avalikke asutusi arvestama riigihangete läbiviimisel keskkonnakriteeriumitega. Kampaanias osalemise kaudu saavad avaliku sektori asutused panustada keskkonnahoidlike toodete tootmise edendamisse.

Koduleht: http://www.procuraplus.org/
 

 

Juhendmaterjal: Green Public Procurement (Keskkonnahoidlikud riigihanked) - Europe

Põhiteema: keskkonnahoidlikud hanked

Koostaja: Euroopa Komisjon

Keskkonnahoidlik hange tähendab minimaalse keskkonnamõjuga toodete või teenuste valikut. Hanketegevuses võetakse seejuures järjekindlalt arvesse keskkonnanõudeid ning hankedokumentidesse lisatakse muudele valikukriteeriumidele (nt kvaliteet, hind) ka keskkonnanõuded.

Euroopa Komisjon on välja töötanud keskkonnahoidlike riigihangete juhendmaterjali, mis katab kõik riigihanke protseduurid.

Juhend sisaldab informatsiooni, kuidas vähendada riigiasutuste tarbimisest põhjustatud keskkonnamõju ning kuidas mõjutada hangete kaudu tootmistehnoloogiat, tooteid ning teenuseid.

Koduleht: http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm


Logi sisse

E-mail:

Salasõna:

OK