Rohelise Kontori põhimõtted

 

Selleks, et saada Roheliseks Kontoriks (RK), tuleb järgida kindlaid põhimõtteid. RK põhimõtted hõlmavad nii kontori juhtimist kui ka selle toimimist. Juhtimisega seotud põhimõtted käsitlevad juhtimisküsimusi, nagu keskkonnaalaste eesmärkide seadmine ning töötajaskonna keskkonnateadlikkuse tõstmine. Kontori toimimise ja töökorraldusega seotud põhimõtted puudutavad oluliste keskkonnaaspektide, nagu näiteks energia ja jäätmed, käsitlemist. Rohelise Kontori  põhimõtted on järgmised: 

JUHTIMISEGA SEOTUD PÕHIMÕTTED:

Keskkonnaalane kohustumus/vastutus ja poliitika

Organsatsiooni juhtkond on võtnud kohustumuse tegeleda organisatsiooni keskkonnategevuse tulemuslikkusega ning toetada kontoris läbiviidavaid keskkonnaparendusele suunatud tegevusi. Organisatsioonil peab olema dokumenteeritud ja juhtkonna kinnitatud keskkonnapoliitika, mis paneb paika organisatsiooni keskkonnatulemuslikkusega seonduvad üldised põhimõtted ja suunad.

Keskkonnaalased eesmärgid ja tegevuskava

Kontor peab tuvastama enda jaoks olulised keskkonnateemad (keskkonnaaspektid ja -mõjud), lähtudes kontori eripärast ja olukorrast. Koostatakse nn (esmane) keskkonnaülevaade. Tuginedes sellele ülevaatele, saab kontor määratleda oma keskkonnaalased eesmärgid ja töötada välja selge tegevuskava nende saavutamiseks. Keskkonnaeesmärgid ja -tegevuskava peegeldavad seda, kuidas keskkonnategevuse tulemuslikkust edendatakse ka tulevikus (nn pideva parendamise põhimõte).

Rohelise Kontori koordinaator ja töörühm

Organisatsioon valib personali hulgast Rohelise Kontori koordinaatori ja töörühma, kes koordineerivad keskkonnategevuste elluviimist kontoris.

Töötajate keskkonnateadlikkuse tõstmine

Kõik Rohelise Kontori töötajad peavad olema teadlikud Rohelise Kontori loomise eesmärkidest, juhtimissüsteemist ja keskkonnategevustest, mida kontoris rakendatakse. Töötajaid tuleb kaasata, juhendada ja koolitada nii, et nad teaksid, milliseid praktilisi keskkonnahoidlikkuse võtteid on nende töö iseloomu arvestades võimalik rakendada.

Keskkonnategevuse jälgimine (seire ja mõõtmine)

Organisatsioon peab regulaarselt kontrollima nii püstitatud keskkonnaeesmärkide ja -tegevuskava täitmist kui ka üldist keskkonnaalast toimimist / keskkonnaalast tulemuslikkust. Lisaks tuleb määrata nn võtmeindikaatorid kõigile oma tegevustele, millel on keskkonnale oluline mõju. Määratud indikaatoreid tuleb mõõta regulaarselt.

 

TOIMIMISEGA SEOTUD PÕHIMÕTTED (nn keskkonnavaldkondade kaupa):

Keskkonnahoidlikud hanked

Organisatsioon peab kontoritarvete ja -teenuste sisseostuks koostama keskkonnahoidliku hankimise kriteeriumid ja korra.

Energiatõhususe edendamine

Organisatsioon peab kehtestama meetmed tarbitava energia säästmiseks ning energiatõhususe suurendamiseks.

Loodusressursside jm materjalide kasutamise vähendamine

Organisatsioonis tuleb rakendada meetmeid, mis võimaldavad vähendada loodusvarade ja olulise keskkonnamõjuga seotud kontoritarvete tarbimist.

Jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus

Organisatsioon peab looma meetmed jäätmetekke vähendamiseks ja jäätmete liigiti kogumiseks (et oleks tagatud võimalikult kõrge jäätmete taaskasutuse protsent ning ühtlasi vastavus õigusaktide nõuetele).

Säästev transport ja liikuvuskorraldus

Organisatsioonis peavad olema kehtestatud meetmed, mis võimaldavad minimeerida transpordivahendite kasutamisest tulenevat negatiivset mõju keskkonnale ning edendada säästvaid tööreise ja tööle-koju liikumist. 

Tervislik töökeskkond

Organisatsioon peab looma meetmed tervisliku ja sotsiaalselt vastutustundliku töökeskkonna ja -tingimuste võimaldamiseks (sh tuleb regulaarselt läbi viia riskihindamist töökohtades).


Logi sisse

E-mail:

Salasõna:

OK