Зелен офис?


Секторът на услугите дава работа на 70% от работещите в Европа, а голямата част от тях всекидневно работят в офиси. Повече компании в Европа предприемат стъпки към своята социална и екологична отговорност. Тези действия имат отношение към имиджа им, като често са свързани и с пазарен натиск. Въвеждането на политики за устойчивост не означава автоматично, че компанията има експертизата и/ или ресурсите да обучава офис мениджъри за превръщането на офиса в едно по-зелено място.

Всеки ден, всеки от нас взима решения, които имат отражение върху глобалното затопляне, замърсяването на въздуха и други въпроси свързани с околната среда. Екологичните практики стават все повече част от ежедневния избор, който правил в личен план. Защо не направим същото и що се отнася до работното ни място?

В световен план 40 % от използваните суровини задоволяват нуждите на офисите. Законодателството започва да изисква все повече от офисите. То засяга въпроси като: мобилност, замърсяване на въздуха, разделно събиране на отпадъци, енергийна ефективност.