партньорите по проекта


Основана през октомври 1995 асоциацията е неправителствена организация в обществена полза. Работата и е свързана с екологичното управление на бизнаса и КСО. В асоциацията членуват 108 бизнес организации и на 20 НПО. Асоциацията предлага услуги и организира практически ориентирани програми, целящи разпространение на информация и инструменти за превръщането на бизнесите в зелени. Асоциацията предлага обучение, демонстрационни проекти, наръчници, организира събития, работи с медиите и издава литература за екологичен мениджмънт. KÖVET е изобретателят на инициативата Зелен офис, която започва от Унгария.

Ролята на KÖVET в проекта:

 • Финансов и административен мениджмънт;
 • Води работни пакети 1,3 и 5;  
 • Участва в проучването за и разработването на метериалите;
 • Организира обучения;
 • Събира и споделя обратна връзка от обучаемите; 
 • Организира срещи по проекта, фасилитира вътрешната комуникация, разрешава проблеми и следи за изпълнението в срокове;
 • Докладва;
 • Контролира правилното разходване на бюджета'
 • Активно участва в диалог с партньорите; 
 • Разработва интернет платформите по проекта;
 • Поддържа интернет платформите на унгарски език;
 • Организира прес конференции в Унгария;
 • Включва заинтересованите страни в Унгария;

 

 

Groupe One е неправителствена организация и признат център за развитието на устойчивостта на регионално, национално и международно ниво.Основана е през 1997 г. от екип икономисти, които искат да дадат своя принос към развитието на глобална икономика с отношение към принципите на защита на човешките права и устойчиво развитие. Чрез обучения и консултации организацията помага на бизнеса да осинови корпоративни стратегии включващи устойчивото развитие, като важна компонента. Groupe One също така се фокусира върху икономическото и социално развитие на развиващите се региони, чрез подпомагане на малки бизнес инициативи и разработване на политики. Организацията провежда множество семинари и конференции. Изготвя публикации и води обучения, предлага консултиране, управлява свой бизнес център, предлага одити и мониторинг.

Ролята на Groupe One в проекта:

 

 • Участва в разработването на обучителните материали, като има основен принос към разработването на екологичния калкулатор;
 • Участва в обучението на обучители и обучава в използването на калкулатора;
 • Участва активно в срещите по проекта и комуникацията с партньортите;
 • Участва в разработването на съдържанието на интернет платформите;
 • Допринася за прилагане и разпространение на резултатите от проекта.

 

 

 

SEI Tallinn (Естония) е основан през 1992 г. SEI е независим и международен изследователски институт целящ постигането на ясни изисквания, стратегии и политики в прехода към устойчивост. Организацията работи в Балтийските републики и централна и източна Европа. Специализира в разработването на методологии за оценка, опазване на природната и околната среда, анализ на пазарни изструменти, политики по околна среда и енергийна ефективност и изграждане на капацитет. SEI Tallinn е водеща институция в Естония по въпросите на устойчивото развитие. Работата и включва консултации на местно и национално ниво при изготвянето на политики по околна среда, публикации, изследвания, обучения, създаване на мрежи, организация на конференции, семинари и работни ателиета.Мисията й е да помага за взимането на екологосъобразни решения и провокира към промяната необходима на устойчивостта.

Ролята на SEIT в проекта:

 • Води работен пакет 6;
 • Участва в проучването и разработването на обучителните материали;
 • Адаптира и превежда продуктите на проекта на естонски; 
 • Извършва дейностите по проекта на национално и европейско ниво
 • Популяризира добрите практики;
 • Организира национални работни ателиета и помага на организациите включили се в инициативата; 
 • Провежда 3 обучения за създаването на 10-15 зелени офиса в страната;
 • Активно участва в комуникацията между партньорите;
 • Организира прес конференция в Естония; 
 • Подготвя списък със заинтересовани страни;
 • Допринася за медийното отразяване на проекта. 

 

 

Основана през 1994 г. TIME Foundation  (България) работи за популяризиране на устойчивото развитие, ефективно използване на природните ресурси, координиране на усилията на публичния сектор и демократичното взимане на решения. Работата на организацията включва прилагане на знания и ноу-хау, управление по околна среда, образование и професионално обучение, разработване на политики, създаване на партньорства и мрежи, подпомагане на местни инициативи и намиране на спонсорство. В последно време фондацията придоби специфичен опит в работата с бизнеса и местната власт, предлагайки подкрепа за прилагането на екологичното законодателство, внедряването на системи за управление по околна среда и схеми за сертифициране. Фондация ТАЙМ ключов партньор в множество международни инициативи, като и първата организация в България сертифицирана по EMAS.

Ролята на Фондация ТАЙМ в проекта:

 

 • Активно участие в подготовката на проекта; 
 • Превод и адаптация на материалите на български;  
 • Изпълняние на дейностите по проекта на национално ниво;
 • Популяризиране на добрите практики;
 • Участие в обучение на обучители;  
 • Координиране и провеждане на обучения за офис мениджъри в България ;  
 • Създаване на 10 зелени офиса в страната
 • Активно участие в комуникацията с партньорите;
 • Участие в разработване на интернет платформите по проекта; 
 • Организиране на прес конференция в България;
 • Изготвяне на списък със заинтересовани страни;
 • Подготовка и разпространение на прес съобщения.

 

 

 

Асоциация Eco Trend (Румъния) е основана през 2006 г. с основна цел опазване на околната среда и биоразнообразието според критериите на устойчивото развитие. Също така организацията работи за прилагане на идеите на ъстойчивото развитие в различни сфери от социалния и икономически живот в страната. Работи и в близко партньорство с Romanian Environmental Partnership Foundation. Членовете на организацията организират и участват в семинари по опазване на околната среда, както и екологични одити и сертифициране. Всички те да инженери и мениджъри по околна среда с богат опит от работата по европейски проекти. 

Ролята на Eco-Trend в проекта:

 • Активно участие в разработването на проекта;
 • Води на работен пакет 7;
 • Адаптация и превод на материалите по проекрта на румънски;
 • Изпълнение на дейностите по проекта на национално ниво;
 • Популяризиране на добрите практики;
 • Участие в обучението на обучители;
 • Професионално обучение за офис мениджъри за създаване на 10-15 зелени офиса в Румъния;
 • Участие в проучването и разработването на материалите по проекта;
 • Участие в разработването на инитернет платформите по проекта;
 • Организиране на прес конференция в Румъния;
 • Изготвяне на списък със заинтересованите страни за  Румъния;
 • Подготовка и разпространение на прес съобщения.

 

 

 

Umanotera, Slovenian Foundation for Sustainable Development (Словения) е основана през октомври 1994 г. с цел да подпомага прилагането на международно приетите принципи на устойчивостта. Мисията си Umanotera изпълнява чрез участие в разработването на политики, независим мониторинг на работата на правителството, изграждане на капацитет и повишаване на информираността. Работата на Umanotera е най-вече на национално ниво, като включването й в инициативата Зелен офис бе провокирано от желанието да популяризира екологичните практики за офиси сред бизнеса и публичните власти. Работата на организацията включва консултиране, обучение, поддържана на база данни за екологични продукти и услуги, разработване на система за сертифициране. Пилотните проекти включват изчисляване на въглероден отпечатък и прилагане на методологията EMAS Easy.

Ролята на Umanotera в проекта:

 • Води работен пакет 4;
 • Участва в проучването и разработването наматерилите по проекта;
 • Адаптация и превод на материалите на словенски;
 • Изпълнение на проектните дейности на национално ниво;
 • Популяризиране на добрите практики; 
 • Провеждане на професионално обучение за офис мениджъри и подкрепа в прилагането на инициативата Зелен офис;
 • Създаването на 10-15 зелени офиса в страната;
 • Активна комуникация с партньорите;
 • Принос в разработването на интернет платформите по проекта;
 • Организация на прес конференция в Словения;
 • Изготвянето на списък със заинтересовани страни;
 • Подготовка и разпространение на прес съобшения.

 

 

21 Solutions е консултантска организация базирана в Брюксел, създадена през 2008 г., като продължение работата на Eco-Conseil Entreprise - форма с 10 годишен опит в управлението по околна среда и устойчивото развитие. Екипът на 21 Solutions е от пет експерта в сферата на екологичното консултиране, управлението по околна среда и устойчивото развитие. 21 Solutions работи по проекти целящи включването на социалния елемент в подхода към устойчиво развитие, както и подпомагането на публичния и частния сектори в ангажирането им с устойчивото развитие, Дневен ред 21, EMAS/ISO14001, зелено сторителство, устойчива архитектура и биоразнообразие. 21 Solutions избира практическия подход в работата, фокусирайки на комуникацията и обучението, като така гарантира дългосрочните резултати на своята работа.

Ролята на 21 Solutions в проекта:

 

 • принос в разработването на обучителните материали;
 • провеждане на обучения и консултиране в Брюксел и Валония, чрез следните мрежи:
 • Wallonian Union of Local authorities (UVCW) : голяма част от 262 общини във Валония разработват стратегии за управление по околна среда; инициативата Зелен офис може да им помогне;
 • Belgian association of Eco-Counsellors (ABECE) : мрежа от 300 експерти по околна среда;
 • Brussels Ministry of Environment : отделът изпълняващ екомаркировката “Eco-Dynamiques” се нуждае от обучителни инструменти и материали в подкрепа на сектора на услугите (офиси) за прилагане изискванията на маркировката;
 • рзпространение на ресултатите в Белгия и на европейско ниво;
 • организация на събитие за разпространение на проекта;
 • подкрепа за Követ при организиране на европейската конференция за края на проекта;
 • принос за разширяване на мрежата от зелени офиси на национално и европейско ниво.

 

 

 

 

Eco-Counselling Enterprise scrl (ECE, Belgium) is a European-wide cooperative network focusing on sustainable management with an emphasis on environmental issues. Today, ECE is able to offer the combined expertise of 25 consultants in the field of Environmental Management Systems (EMS/ISO 14001) and the Eco-Management Audit Scheme (EMAS) to facilitate sustainable development strategies. While the primary focus has been within 10 European countries, ECE is linked to networks in other economic regions, enabling it to offer a truly global perspective. Eco-Counselling Enterprise uses Eco-Mapping and EMAS/ISO14001 Easy to implement EMS programmes for micro-enterprises, and the public and service sectors in Europe and in developing countries. ECE is responsible for various training and capacity-building programmes on environmental management standards and tools for consultants in Europe (including CEE and ACP countries).

Eco-Counselling Enterprise scrl left the project with the 1st of February.

ECE’s Role in the Project:

 • Leader of WP2 (highlight best practices); 
 • Participation in initial research and training material development (main topic: step-by-step management system approaches for offices);  
 • Dissemination and exploitation of project activities and results at the national level;  
 • Promoting of best practices;