Зелен офис - принципи

Следните принципи определят посоката към превръщането ни в Зелен офис. Най-общо можем да ги разделим на такива на мениджмънта и такива на изпълнението.

Принципи свързани с управлението

Отнасят се до поставянето на екологични цели и повишване осведомеността на служителите по въпросите на околната среда.

Политика по околна среда и ангажимент

Топ мениджмънтът показва отдадеността си за подобряване екологичната резултатност и подкрепя свързаните с това дейности в офиса.

Екологични цели и план за действие

Офисът определя своите значими екологични аспекти. Тази база използва за поставяне на цели и разработване на план за действие.

Координатор и екип на Зелен офис

Офисът избира координатор и екип. Тези хора поемат ангажимента за изпълнение на дейностите.

Повишаване осведомеността на служителите

Всички знаят за целите и инициативате се поддържа от целия офис. Служителите биват инструктирани, обучени и насочвани, за да познават практическото значение за тяхната длъжност на прилаганите мерки.

Мониторинг и следене на напредъка

Офисът редовно следи и проверява изпълнението на целите и плана за действие, и отражението им върху екологичната резултатност.

 

Принципи свързани с изпълнението

Те характеризират резултатността спрямо ключови екологични аспекти, като енергията и отпадъците.

Зелени поръчки

Офисът определя критерии и процедура за доставките на продукти и услуги.

Подобряване енергийната ефективност

Офисът определя мерки за енергийни спестявания и демонстрира прилагането им.

Намаляване потреблението на ресурси и офис материали


Офисът определя мерки спрямо специфичната си характеристика и ситуация (значимите аспекти)

Намаляване на отпадъците и рециклиране

Офисът определя мерки за намаляване на отпадъка, които водят до значителното му редуциране и спазване на приложимото законодателство.

Устойчив транспорт и мобилност


Офисът определя мерки за намаляване на транспорта и стимулиране на устойчивата мобилност.

Създаване на здравословна работна среда

Офисът определя мерки за създаване на здравословна и социално отговорна работна среда и условия (включително редовна оценка на риска на работното място).